Over Structuurvisie en Verordening Ruimte Brabant

In de provincie Noord-Brabant ligt eind september / begin oktober 2013 de nieuwe Verordening Ruimte ter inzage.
De Brabantse Milieufederatie heeft  mede namens Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Particulier Grondbezit een zienswijze ingediend op het gewijzigde ruimtelijke beleid voor Noord-Brabant.
 
Wij hebben onze zienswijze onderverdeeld in achtereenvolgens  opmerkingen over de structuurvisie, de MER en passende beoordeling, en de Verordening Ruimte.
Veel aangesloten lokale natuur- en milieugroepen hebben onze zienswijze ondersteund en vanuit hun lokale kennis nadere invulling hieraan gegeven.
Lees hier de zienswijze.

-----------------------------

Op 21 oktober 2009 had de BMF, samen met groene partners, een uitgebreide zienswijze ingediend op het voorontwerp van de structuurvisie RO.
Zie hier de Zienswijze voorontwerp Structuurvisie RO.

April/mei 2010 lag de Ontwerp Structuurvisie ter inspraak.
Klik hier voor de reactie van de BMF en de terreinbeherende organisaties op de Ontwerp Structuurvisie.
Klik hier voor de aanvullende reactie van de BMF, die is kortgesloten met aangesloten groepen.
Presentaties van de achterbanavond op 15 april:
- klik hier voor de presentatie van de provincie
- klik hier voor de presentatie van de BMF.
Voor verdere informatie van de Provincie over de Structuurvisie: www.brabant.nl/structuurvisie 

Daarnaast wordt er al vele jaren gewerkt aan de Verordening Ruimte
Eerst aan fase 1, dwz uitwerking van de interim structuurvisie.
Vervolgens / daarnaast aan fase 2, uitwerking van de nieuwe structuurvisie.

Op 2 oktober 2009 heeft de BMF, samen met groene partners, een uitgebreide inspraakreactie ingediend op het ontwerp van de Verordening Ruimte fase 1 Noord-Brabant. In april 2010 komt de vastgestelde Verordening Ruimte fase 1 in discussie en in de inspraak.
Zie hier de Inspraak ontwerp Verordening Ruimte Noord-Brabant.

In de zomer van 2010 kwam het ontwerp van de Verordening Ruimte fase 2 in de inspraak.
Ook hierop heeft de BMF samen met de groene partners gereageerd.
De volledige reactie op ontwerp Verordening Ruimte fase 2 is hier te lezen.