Waterplannen overheden

2014 is een belangrijk jaar voor het Brabantse waterbeleid. Elke zes jaar herzien de Waterschappen, Provincie en het Rijk hun beleid voor alle grond- en oppervlaktewater, en leggen dit vast in hun eigen waterbeheerplannen. Zij stellen ambities voor de waterkwaliteit (zwemwaterkwaliteit, voorkomen van medicijnresten of bestrijdingsmiddelen en dergelijke) en ook voor de waterkwantiteit (bijvoorbeeld grondwaterverbruik voor productie van dranken of beregening van akkers, water vasthouden in wateropvanggebieden). In de komende twee jaren worden de waterbeheerplannen geschreven die gaan gelden van 2016 tot 2022.

Brabant staat voor de nodige uitdagingen. Volgens de Waterrapportage Noord-Brabant (eind 2012) is de hydrologie in minder dan de helft van het oppervlak aan Brabantse natuurgebieden in orde. Ook zijn de gevolgen van de nijpende verdroging maar weinig bekend, en haalt 90% van de Brabantse oppervlaktewateren de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet.
De BMF is alert op de inhoud van het nieuwe waterbeleid, en werkt daarbij samen met Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Annelies Luteijn houdt zich bij de Brabantse Milieufederatie bezig met het opstellen van de verschillende waterbeheerplannen. Lokale kennis is hiervoor onmisbaar. Daarom wil de BMF op gebiedsniveau groepen organiseren die, afhankelijk van het procesverloop van de waterplannen, enkele keren in 2014 worden uitgenodigd om inbreng te leveren. Hebben water of aan water gerelateerde onderwerpen uw belangstelling? Doe dan mee aan één van onze denkgroepen. U kunt zo de specifieke knelpunten van uw gebied aan ons meegeven, reageren op de concept-waterbeheerlannen, en meedenken over verbetermaatregelen. De precieze invulling van deze denkgroepen is niet in beton gegoten en is nog afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van de denkgroepen die ontstaan. Klik hier voor meer informatie.

Zie verder
Reacties op concept Waterplannen 2009
Reactie op Provinciaal Waterplan 2010-2015