Vanaf 3 november | Training Klimaatwachter

Project | Thema: Biodiversiteit

Vanaf 3 november: Training Klimaatwachter

De Maashoorst. Foto door: Visit Brabant.

Tijdens de Training Klimaatwachter doe je de kennis en vaardigheden op om water, natuur en landschap in jouw omgeving beter te beschermen. Wil je meer leren over het beïnvloeden van het omgevingsbeleid? Wil je samen met anderen leren hoe je mee kunt praten en denken over de inrichting van jouw leefomgeving? En wil je weten hoe meer water en groen kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen in 2050? Meld je dan nu aan voor de training Kimaatwachter.

AANMELDEN | Resultaten | Programma | Praktisch

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Dat is een grote verandering in hoe de gemeente beleid maakt voor jouw leefomgeving. Hoe ga je daar als burger mee om? Met deze cursus bieden we je handvatten om mee te praten en denken over een betere leefomgeving in jouw gemeente.

In twee dagdelen word je opgeleid op het gebied van het beschermen en ontwikkelen van water en natuur in jouw omgeving. Onder leiding van deskundigen van de Brabantse Milieufederatie krijg je de tools en informatie om gebiedsplannen, omgevingsvisies en omgevingsplannen te beïnvloeden. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn de stikstofopgaven, biodiversiteit, klimaatadaptatie, duisternis, stilte en rust (voor de natuur), natuurinclusieve landbouw, behoud en versterking natuur en landschap en het bergen en vasthouden van water.

Zo leer je zelf bij te dragen aan behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en een gezonde, klimaatbestendige leefomgeving in Brabant.

Voor wie?

De training is bedoeld voor betrokken burgers die van plan zijn om (eventueel via de lokale natuur- en milieuvereniging) zich in te zetten voor verbetering van de leefomgeving.

Er mogen meerdere vrijwilligers per organisatie deelnemen aan deze training.

Resultaat: Wat levert de training op?

 • Kennis over wat groen en bomen kunnen betekenen voor een gezonde leefomgeving en meer biodiversiteit.
 • Kennis over beschermingsregels voor natuur, bomen en ander groen.
 • Kennis over maatregelen voor klimaatadaptatie.
 • Handvatten en praktische voorbeelden om omgevingsvisies en omgevingsplannen te beoordelen, te interpreteren wat de gevolgen zijn voor de natuur en te weten hoe je actie kunt nemen.
 • Praktijkervaring met participatie (door te oefenen met een casus en rollenspellen).
 • De mogelijkheid om contact te onderhouden met andere lokale groepen in een BMF-expertpool.
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.
 • Officieel BMF-certificaat ‘Klimaatwachter’.
 • Kortom, jij weet na deze training beter hoe je jouw leefomgeving kunt beschermen en vormgeven in Brabant!

Programma

De training bestaat uit 2 dagdelen. Beide dagen zullen we eerst theorie behandelen, waarna we aan de slag gaan met een praktijkopdracht die je samen met een aantal andere deelnemers uitwerkt. Daarnaast gaan we oefenen met rollenspellen om de theorie ook meteen toe te passen in gesprekken. Beide bijeenkomsten zijn fysiek.

Klik op de bijeenkomst voor meer informatie over datum, tijd en inhoud.

 • Dagdeel 1: kennissessie en praktijkopdracht (3 november)

  > Datum: Vrijdag 3 november 2023
  > Tijd: 13:00 – 17:00 uur (4 uur)
  > Locatie: Brandpunt, Breda (nabij station)

  Thema: Omgevingsbeleid

  Tijdens deze trainingsdag krijg je uitleg over het omgevingsbeleid en over natuur, water en klimaatadaptatie. We gaan daarbij ook in op de groenblauwe dooradering, Bossenstrategie, Uitvoeringsagenda Natuur en de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

  We nemen je mee in hoe je als lokale groep of individu invloed kan uitoefenen op dit beleid of bij kan dragen aan het uitvoeren ervan. In de Omgevingswet is participatie een middel om de omgeving te betrekken bij plannen/besluiten van de overheid. Je krijgt uitleg over hoe participatie kan bijdragen aan betere plannen, voorschriften en maatregelen in bijvoorbeeld een omgevingsplan en welke rol jij daarin kan spelen.

  Het omgevingsbeleid staat centraal vandaag. We gaan daarbij in op wat de volgende onderwerpen daarin kunnen betekenen:

  • Natuur en stikstofopgaven
  • Water en bodem sturend als uitgangspunt (waterkwaliteit, waterkwantiteit en gebruik van water)
  • Klimaatadaptatie

  Op deze trainingsmiddag ga je een praktijkopdracht maken in groepjes. Het doel is een strategie te bepalen voor deelname in participatieprocessen en het schrijven van een inhoudelijk advies aan de overheden die het proces hebben geïnitieerd. Jullie worden tijdens de trainingsdag in drie groepen ingedeeld, op de thema’s natuur/stikstof, water en bodem of klimaatadaptatie.

 • Dagdeel 2: kennissessie, casusopdracht en rollenspel (17 november)

  > Datum: Vrijdag 17 november 2023
  > Tijd: 13:00 – 17:00 uur (4 uur)
  > Locatie: Brandpunt, Breda (nabij station)

  Thema: gemeentelijke plannen

  De omgevingsvisie en het omgevingsplan van gemeenten vormen het integrale omgevingsbeleid dat invulling geeft aan omgevingskwaliteit en de inrichting van de beschikbare ruimte in Nederland. De gemeente krijgt daarvoor kaders mee vanuit de provincie en landelijke wetgeving. We geven hier tijdens deze dag uitleg over.

  Ook behandelen we de aspecten met effect op de kwaliteit van de leefomgeving die terug moeten komen in het gemeentelijk omgevingsbeleid. Daarbij kijken we naar hoe de volgende onderwerpen onder de Omgevingswet vorm zou moeten krijgen:

  • Biodiversiteit;
  • Soortenbescherming flora en fauna;
  • Versterking natuur en landschap;
  • Behoud bomenbestand en meer groen in jouw omgeving;
  • Duisternis, stilte en rust (voor de natuur);
  • Water in gemeentelijke omgevingsplannen.

  Na het theoretische deel gaan we aan de slag met een casus en een rollenspel. Hierbij ga je in groepjes aan de slag met het schrijven van een advies. Dit benader je vanuit verschillende rollen (bijvoorbeeld als burger, natuur- en milieugroep, terreinbeherende organisatie, waterschap, gemeente of ondernemer). Nadat het advies is opgesteld, gaan we met alle groepen het rollenspel spelen.

 

Natuurlijk is er op beide trainingsdagen ruim de tijd voor kennismaking, uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Na afloop van het tweede dagdeel sluiten we de training af met de uitreiking van een ‘certificaat van deelname’.

Praktische informatie

Nadat je je hebt opgegeven, ontvang je ongeveer een week voor de start van de training een programma en nadere informatie. De training is niet via Teams te volgen, het zijn fysieke bijeenkomsten. Deze cursus is zonder voorkennis prima te volgen. Ook mensen die eerder deel hebben genomen aan een training van ons, bijvoorbeeld de Groenwachter training, kunnen aan deze training deelnemen. Het programma is aanvullend.

Er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. De cursus gaat door wanneer genoeg mensen zich hebben aangemeld.

Kosten

Deelname aan de training kost 45 euro en dient vooraf betaald te worden.

Aanmelden!

Wil je meer weten?

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!