Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen

Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Om een mooi en duurzaam Brabant mogelijk te maken, heeft de BMF de provinciale politiek hard nodig. Want alleen door samen te werken kunnen we mooie ontwikkelingen in Brabant mogelijk maken en onwenselijke ontwikkelingen tegenhouden. De BMF ziet graag een provincie die op het brede terrein van natuur, milieu, water, energie, landbouw en mobiliteit een duidelijke visie heeft en daar samen met haar partners naar handelt. Alleen dan kan het ideaal van een mooi en duurzaam Brabant succesvol worden gerealiseerd.

Onze groene speerpunten voor de verkiezingen in 2015:

 1. Bied een alternatief voor de industriële landbouw
  Het huidige landbouwsysteem loopt vast. Uitputting van de bodem, overbelasting van het milieu en gevaren voor de volksgezondheid hebben dat wel aangetoond. Een omslag naar een veerkrachtig landbouwsysteem dat aansluit bij de draagkracht van de omgeving en gebruik maakt van kringlopen en ecologische processen is hard nodig.
 2. Mestverwerking vindt plaats op bedrijfsniveau
  Idealiter hebben bedrijven een gesloten kringloop, zodat mestverwerking elders niet nodig is. Helaas is dat nog niet de praktijk. Om overlast van transport en grootschalige installaties te voorkomen, mag mestverwerking alleen nog op het eigen bedrijf plaatsvinden.
 3. Milieuwinst mag niet leiden tot groei van de veestapel
  Ondanks de roep om een stop op de groei van de veestapel kunnen boeren die emissiearme stallen bouwen veel meer dieren gaan houden, omdat ze binnen het emissieplafond van hun oude vergunning blijven. De vereiste toetsing aan de Natuurbeschermingswet door de provincie ontbreekt hierbij vaak, waardoor niet wordt gekeken naar de schadelijke effecten voor natuur. Als bevoegd gezag moet de provincie de Natuurbeschermingswet handhaven.
 4. Iedere euro voor natuur gaat ook daadwerkelijk naar natuur
  Als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt aangetast, is natuurcompensatie vereist. Dat gebeurt bij voorkeur fysiek, door nieuwe natuur elders aan te leggen, maar financiële compensatie is ook mogelijk, door geld te storten. Om te waarborgen dat dat geld daadwerkelijk wordt besteed aan nieuwe natuur, moeten regionale groenfondsen worden gecreëerd waarin het geld inzichtelijk wordt gelabeld.
 5. Er komt geen meter bij, voordat er ergens anders een meter afgaat
  We moeten zuinig zijn met ruimte om onze provincie niet onnodig aan te tasten. Leegstand van stallen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels is aan de orde van de dag, terwijl er nog steeds nieuw wordt gebouwd. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt voortaan eerst naar hergebruik en herinrichting gekeken. Als er echt nieuw moet worden gebouwd, dient er eerst ergens anders iets te worden gesloopt.
 6. Investeer in milieuvriendelijke mobiliteit
  Steeds meer asfalt biedt geen duurzame oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen in Brabant. Daarom moet de provincie samen met regio’s en gemeenten investeren in milieuvriendelijke mobiliteit, waaronder fietsnetwerken, hoogwaardig openbaar vervoer in en rond de steden en flexibele vormen van openbaar vervoer in het buitengebied. Nieuwe mobiliteitstechnieken hebben de toekomst en daarom moet de Brainportregio een proeftuin worden voor slimme mobiliteit.
 7. 20 procent duurzame energie in 2020
  De provincie moet zich sterk maken om 20 procent duurzame energie in 2020 te realiseren. Daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Door het stimuleren van lokale duurzame energieopwekking, kunnen burgers participeren in het halen van deze doelstelling. Grootschalige bijstook van biomassa is weinig duurzaam en dient daarom te worden ontmoedigd. Schaliegas is helemaal niet duurzaam en kent bovendien veel risico’s. Daarom moet Brabant een schaliegasvrije provincie blijven.
 8. Introduceer een bindende provinciale ‘watertoets’
  Vaak wordt bij de toekenning van de functie van een stuk grond geen rekening gehouden met de gesteldheid van de bodem. Daarom moet een bindende provinciale watertoets worden geïntroduceerd die sturend is in de ruimtelijke ordening, zodat bijvoorbeeld niet wordt gebouwd in te natte gebieden en gewassen niet worden verbouwd op ongeschikte grond. Dat voorkomt uitputting en inefficiënt gebruik van schaarse middelen zoals water.
 9. Stimuleer groen en water in de stad voor een klimaatbestendig watersysteem
  De leefbaarheid van steden staat onder druk door een gebrek aan groen en waterbergingsmogelijkheden in de stad. Dat veroorzaakt urgente problemen als hitte-eilanden en wateroverlast. De provincie kan een rol spelen in het stimuleren van groen en oppervlaktewater in de stad door samen met gemeenten en waterschappen afspraken te maken.
 10. Moedig biologische landbouw rond steden aan
  Dat de groeiende behoefte aan biologische producten niet leidt tot een groei van het aantal biologische bedrijven is een gemiste kans. Daardoor moeten biologische producten nu nog te vaak uit het buitenland worden gehaald. Biologische bedrijven zijn kampioenen in het duurzaam benutten van de ruimte rondom de stad. Hierdoor kunnen zij een grote rol spelen in de stedelijke voedselvoorziening en daarmee stad en platteland verbinden.
 11. Stop de verleisuring van de Brabantse natuur
  Het beschermen van de natuur en het stimuleren van biodiversiteit zijn belangrijke doelen van het provinciale natuurbeleid. De steeds verder voortschrijdende aantasting van kwetsbare gebieden moet daarom een halt worden toegeroepen. Rust, ruimte en natuur zijn nastrevenswaardige waarden op zich.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF