Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Nieuwe oplossingen voor mobiliteit

Nieuwe oplossingen voor mobiliteit

Nieuwe oplossingen voor mobiliteit vinden wij essentieel om verkeer en vervoer voor iedereen mogelijk te maken zonder schadelijke neveneffecten.

De eerste vraag bij nieuwe oplossingen is: hoe kun je mobiliteit voorkómen? Met toenemende technologische mogelijkheden voor groepsgesprekken op afstand met beeldverbinding is het niet noodzakelijk naar elke vergadering, conferentie of presentatie toe te reizen. ‘Het Nieuwe Werken’, waarin meer flexibiliteit is om te werken waar en wanneer iemand dat wil, bijvoorbeeld thuis, draagt bij aan minder verkeer op de weg.

Als er gereisd wordt, kunnen dan duurzame vervoerssystemen benut worden? Dit is een tweede vraag. Wij denken dan met name aan fietsen maar ook aan openbaar vervoer. De Brabantse Milieufederatie probeert in samenwerking met de Fietsersbond fietsen op grotere schaal mogelijk te maken in Brabant, bijvoorbeeld door het aanpassen van fietspaden tot snelfietspaden.

Het beter benutten van de bestaande infrastructuur door ‘Smart Mobility’ is een derde punt van aandacht. Het inzetten van ICT-oplossingen waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt files te voorkomen of te omzeilen zorgt voor efficiënter gebruik van bestaande wegen.

Mobiliteit gaat niet alleen om het vervoer van personen. Het gaat ook om het vervoer van goederen. Distributie van goederen en levensmiddelen in de stad geeft ook CO2-uitstoot, geluidhinder, luchtvervuiling en verstopte wegen. Wij vinden het belangrijk dat hiervoor milieuvriendelijke bedrijfsmodellen ontwikkeld worden en dat nagedacht wordt over milieuzonering in de stad. Wat goederenvervoer door vrachtwagens of per spoor betreft: ook hier kunnen ‘Smart Mobility’ oplossingen voor een minder belasting van milieu en natuur zorgen.

De Brabantse Milieufederatie volgt de ontwikkelingen rondom nieuwe oplossingen voor mobiliteit en brengt deze onder de aandacht bij overlegtafels en in beleidsstukken.

De Zevensprong van Verdaas of Ladder van Verdaas is daarbij voor ons een belangrijk hulpmiddel. Deze gaat ervan uit dat oplossingen voor mobiliteit gezocht moeten worden in de volgende volgorde:

  1. eerst sturen op ruimtelijke ordening (zorg voor zo kort mogelijke reisafstanden)
  2. aanpassen prijsbeleid (beïnvloed keuzes van automobilisten door bijvoorbeeld betaald parkeren)
  3. inpassen openbaar vervoer en fiets (maak dit gemakkelijk)
  4. mobiliteitsmanagement (organiseer het reizen op een slimme manier, benut ‘Het nieuwe werken’)
  5. betere benutting van bestaande infrastructuur (door ICT-oplossingen en flexibel werken)
  6. aanpassing aan de bestaande infrastructuur (wegverbreding alleen als bovenstaande oplossingen niet voldoende zijn)
  7. nieuwe infrastructuur (als allerlaatste oplossing)
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF