Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Verdroging

Verdroging

Honderd jaar geleden was Brabant natter dan nu. Beken hadden meer meanders en er waren meer vennen en drassige gebieden. Door ontginningen werden sloten aangelegd en beken rechtgetrokken, waardoor regenwater niet in het gebied bleef maar sneller afgevoerd werd naar de grote rivieren. In combinatie met toenemend gebruik van grondwater heeft deze snelle afvoer van regenwater gezorgd voor een daling van de grondwaterstanden. Dit geeft bij tijden van droogte problemen in landbouwgebieden, waardoor grondwater wordt aangesproken voor beregening. Naast onttrekking van grondwater door de landbouw, wordt het grondwater ook gebruikt voor drinkwaterwinning en door de industrie.

Om verdroging tegen te gaan is het belangrijk dat regenwater niet meteen afgevoerd wordt of afspoelt. Organische stof in de bodem zorgt ervoor dat water beter in de bodem kan dringen en daar beter vastgehouden wordt. Ook zorgt organische stof voor een beter bodemleven, waardoor er meer gangen en gaten ontstaan, met een natuurlijke drainage als gevolg.

De Brabantse Milieufederatie probeert op allerlei manieren verdroging te voorkomen en in te perken. Wij leveren adviezen en informatie voor het opstellen van Peilbesluiten. Wij bewaken de realisatie van Natte Natuurparels, natte gronden met natuurwaarde, en pleiten voor vernatting waar mogelijk bij diverse overlegtafels, zoals het Deltaplan Hoge Zandgronden, GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime), de Peilbesluiten en de waterbeheerplannen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF