BMF kritisch over wijziging Verordening Ruimte

april 20, 2015

BMF kritisch over wijziging Verordening Ruimte

De Brabantse Milieufederatie vindt dat de voorgestelde wijzigingen in de Verordening Ruimte afbreuk doen aan de systematiek van de verordening waardoor de provinciale belangen worden geschaad. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Brabantse burgers. Met de wijzigingen geeft het provinciebestuur veehouderijen de mogelijkheid om makkelijker af te wijken van de regels.

Een gewijzigde formulering inzake de bebouwingsoppervlakte en bebouwing veehouderij leidt tot andere regels voor bebouwing en voorzieningen die duidelijk samenhangen met veehouderij . Het gevolg hiervan is dat voorzieningen als mestverwerkingsinstallaties, voerkuilen, silo’s, laad- en losruimtes buiten beschouwing worden gelaten bij de toets voor zorgvuldige veehouderij. De BMF vraagt zich af waarom het provinciebestuur niet meer op de aanwezige waarden en kwaliteiten van deze onderdelen toetst, maar wel op de milieu- en volksgezondheidsaspecten en op verkeer en vervoer. De omgeving ervaart vaak ook de ‘zachte’ waarden als zeer belangrijk.

Een andere zorg is dat een wijziging in de gebiedsgerichte benadering impliceert dat de provincie haar provinciale belangen opzij zet als er gemeenten zijn die iets willen dat botst of niet in overeenstemming is met de Verordening Ruimte. Dit is niet wenselijk, omdat het gemeenten meer ruimte geeft om van de regels af te wijken. Wij zijn van mening dat gebiedsontwikkelingen prima zijn, maar het daarvoor terzijde stellen van de Verordening Ruimte gaat te ver. Zeker als daarmee de belangen worden geschaad van natuur, landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden en bodem, water en milieu en uiteraard die van burgers en omwonenden. De BMF vindt dat het provinciebestuur pas nadere regels  vast kan stellen in afwijking van de regels van de Verordening Ruimte, mits er geen bezwaren zijn tegen de gebiedsontwikkeling.

Tags: