Verantwoording

Verantwoording

De Brabantse Milieufederatie is een professionele en transparante organisatie die werkt aan een schoon milieu, een vitale en rijke natuur, een gevarieerd landschap en een gezonde leefomgeving. Om ons werk goed te kunnen doen is integriteit – of integer handelen – van groot belang. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op Erkende goede doelen zoals de BMF, voor transparantie en professionaliteit in de goede doelen sector. Er zijn daarom ook procedures voor het indienen van een klacht en het doen van een integriteitsmelding.  

ANBI-status

Stichting Brabantse Milieufederatie is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk.

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina Doneren.

Erkend goed doel

Stichting Brabantse Milieufederatie is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF.

Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust doneren, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Op de site van het CBF kan je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

 

Professioneel handelen

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) vraagt van erkende goede doelen organisaties zoals de BMF om integriteitsbeleid.

Wat is integriteit?

Met integriteit – of integer handelen – wordt bedoeld dat je je werk adequaat en zorgvuldig doet. Je neemt je verantwoordelijkheden en de bestaande regels serieus. Wanneer regels ontbreken of onduidelijk zijn, oordeel en handel je op moreel verantwoorde wijze. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag, en je spreekt anderen op hun gedrag aan.

Wat is integriteitsbeleid?

Integriteitsbeleid speelt een belangrijke rol bij het bevorderen en borgen van integriteit binnen de organisatie. Het geeft duidelijkheid over hoe we omgaan met waarden en normen, wat ieders rollen en verantwoordelijkheden zijn en hoe het beleid ingevoerd, geborgd en gehandhaafd wordt binnen de organisatie. Dit document vormt de kapstok waaraan alle regelingen en instrumenten voor integriteit opgehangen worden. Het Integriteitsbeleid geldt per 1 juli 2020.

Het integriteitsbeleid van de BMF bestaat uit vier onderdelen: een beleidsdocument en drie gedragscodes.

 1. Integriteitsbeleid
 2. Gedragscode integriteit
 3. Gedragscode professioneel gedrag
 4. Gedragscode databeveiliging

Integriteitsmeldingen en klachten

De Brabantse Milieufederatie neemt haar werk, missie en verantwoordelijkheden serieus. Toch kan het voorkomen dat je vragen hebt, een klacht wilt indienen of een melding wil maken van het niet integer handelen van een werknemer, vrijwilliger of stagiair.

Daarom zijn er twee procedures ontwikkeld: voor het doen van een integriteitsmelding en voor het melden van een klacht.

Integriteitsmelding doen

Een integriteitsmelding is iets anders dan een klacht. Voor klachten kun je gebruikmaken van onze klachtenprocedure. Integriteitsmeldingen hebben te maken met: 

 • Belangenverstrengeling;  
 • Manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;  
 • Onverenigbare functies/bindingen/activiteiten; 
 • Strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie; 
 • Strafbare misdragingen buiten werktijd; 
 • Verspilling en misbruik van eigendommen; 
 • Ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.  

Zie je of vermoed je dat een werknemer, vrijwilliger of stagiair van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. Je melding komt terecht bij de vertrouwenspersoon integriteit, directeur-bestuurder Femke Dingemans.  

Integriteitsmeldingen kunnen doorgegeven worden: 

 • per e-mail: integriteit@brabantsemilieufederatie.nl
 • telefonisch: 013-535 6225 
 • per post*:
  VERTROUWELIJK
  Brabantse Milieufederatie

  t.a.v. de directeur-bestuurder
  Heuvelring 92
  5038 CL te Tilburg  

Wanneer de melding over het handelen van Femke Dingemans zelf gaat, kun je het doorgeven aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, Gertjan Endedijk:

* Vermeld bij een melding per post altijd op de envelop dat het om vertrouwelijke post gaat. De envelop wordt dan alleen door de geadresseerde geopend. Vermeld naast je naam altijd minimaal een telefoonnummer of e-mailadres waarop je te bereiken bent. 

Procedure integriteitsmelding

 • Ontvangst van de melding
  Je melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld en we geven je naam nooit door zonder jouw toestemming. Je kan zowel telefonisch als schriftelijk een melding bij de Brabantse Milieufederatie kenbaar maken. Integriteitsmeldingen kunnen, in verband met de vertrouwelijke aard, niet via de website ingediend worden. Wanneer je een integriteitsmelding doet, krijg je altijd binnen drie werkdagen bericht van ontvangst.
 • Afhandeling van de melding
  De vertrouwenspersoon beoordeelt de melding en overlegt, als dat nodig is, met de Raad van Toezicht. Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is. Een onderzoek wordt altijd uitgevoerd in opdracht van de directie. 

  Je ontvangt binnen 7 werkdagen bericht over de opvolging en afhandeling van je melding. Afhankelijk van de aard van de melding proberen wij vervolgens binnen vier weken te komen tot een afhandeling van de melding. Als sprake blijkt te zijn van een strafbaar feit, dan wordt aangifte bij de politie gedaan. Als er sprake is van nalatigheid kan een passende straf worden opgelegd.  

 • Rapportage
  Er wordt een geanonimiseerde samenvatting gemaakt van het meldingsproces en deze wordt bewaard in het digitale meldingsregister. Eenmaal per jaar worden de binnengekomen meldingen geagendeerd tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht. Het aantal en de aard van de meldingen worden dan besproken. Afhankelijk van de aard en ernst, kunnen de binnengekomen meldingen leiden tot aanbevelingen voor de werkprocessen of inhoudelijke koers. 

 

Melding van een klacht

Een klacht heeft betrekking op onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een brief te laat beantwoord is of je onjuiste informatie over een bijeenkomst hebt ontvangen. Je kan op verschillende manieren een klacht doorgeven: 

 • per e-mail: bmf@brabantsemilieufederatie.nl 
 • telefonisch: 013-535 6225 
 • per post:
  Brabantse Milieufederatie
  t.a.v. de directeur-bestuurder
  Heuvelring 92
  5038 CL te Tilburg
   

of per mail via onderstaande knop. 

KLACHT INDIENEN

Procedure melding van een klacht

 • Ontvangst van de klacht
  Je kan zowel telefonisch als schriftelijk (post, e-mail of website) een klacht indienen. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld en we geven je naam niet door zonder jouw toestemming. Klachten worden door het secretariaat verzameld in een klachtendossier en direct doorgeleid naar de directeur-bestuurder van de BMF, tenzij een klacht betrekking heeft op de directie. In dat geval wordt een klacht doorgeleid naar de Raad van Toezicht van de BMF.
 • Afhandeling van de klacht
  Het secretariaat noteert de klacht en stuurt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen ontvang je bericht over de afhandeling van je klacht. Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is om de klacht goed te kunnen beoordelen. In dat geval informeren we je hierover. Het onderzoek kan inhouden dat we je nog vragen stellen over de klacht of dat vragen gesteld worden aan de persoon of personen op wie de klacht betrekking heeft, aan andere medewerkers van de Brabantse Milieufederatie en/of aan derden. Je ontvangt na het onderzoek altijd uiterlijk binnen zes weken schriftelijk de bevindingen en het oordeel daarover, als ook eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.  
 • Rapportage
  Er wordt een geanonimiseerde samenvatting gemaakt van de klacht en de procedure en deze wordt bewaard in het digitale klachtenregister. Eenmaal per jaar worden de binnengekomen klachten geagendeerd tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht.

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!