Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De Brabantse Milieufederatie wil de omslag naar duurzame landbouw stimuleren. Wij vinden dat landbouw zoveel mogelijk in evenwicht moet zijn met de omgeving. Daarnaast moet er zoveel mogelijk worden gewerkt met natuurlijke principes.

Landbouw is belangrijk voor ons voedsel. Een groot deel van de Nederlandse productie komt uit Brabant. Het bepaalt daarmee voor een belangrijk deel hoe ons landschap eruit ziet. En hoe er met ruimte en water wordt omgegaan.

Bekijk onze projecten of lees verder onder de slider.

De verduurzaming van de landbouw is een belangrijk onderwerp in Brabant. Door de omvang van de veehouderij heeft de landbouw een grote impact op onze natuur en leefomgeving. Ruim 30 procent van de Nederlandse intensieve veehouderij vindt plaats in Brabant. Voor varkens is dat bijna 45 procent. Ook is een steeds groter deel van de glastuinbouw en boomteelt te vinden in Brabant. Deze grootschalige, intensieve landbouw brengt ook negatieve effecten met zich mee. Het welzijn van burgers, de natuur en het milieu worden zwaar belast op veel plaatsen. Meer weten over de impact van veehouderij? Lees onze factsheet.

De BMF pleit voor een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. Waarbij landschap, biodiversiteit, klimaat, leefomgeving en dierenwelzijn worden omarmd. Om dit te bereiken is een veelomvattende en integrale aanpak nodig. De krimp van de veestapel is een belangrijke oplossing. De BMF zet zich ook in voor gesloten kringlopen en diversiteit van planten en dieren. Alleen zo kunnen we een landbouwsysteem maken dat ecologisch en economisch houdbaar is.

Natuurinclusieve landbouw

De huidige situatie in de intensieve landbouw is verontrustend. De economische ontwikkelingen maken het steeds moeilijker voor boeren om de kost te verdienen met de standaard landbouwmethoden. Daarnaast hebben het natuur en landschap flink te lijden onder de steeds groter wordende landbouwbedrijven. Mestoverschotten zijn slecht voor lucht, bodem en water. De veehouderij zorgt voor veel overlast door stank en uitstoot van fijnstof en ammoniak, vooral in Oost-Brabant. Het uitgebreid gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt brengt schade toe aan allerlei organismen. Hierdoor komt de biodiversiteit in gevaar.

Verstandig gebruik van bodem, water en energie staat voor de BMF centraal. Dat betekent het sluiten van kringlopen op een zo laag mogelijk niveau. Bijvoorbeeld door diervoeder uit de directe omgeving te halen, door dierlijke mest te gebruiken en gewasresten hergebruiken als veevoer of compost. En dat allemaal lokaal en in de directe omgeving van de bedrijven.

Naast het lokaal werken betekent natuurinclusieve landbouw ook streven naar een grote mate van diversiteit. Waarbij boeren en telers kijken naar gewassen en rassen in plaats en tijd. Dus, gemengde teelt en gewasrotatie. Daarbij is goede zorg voor de bodem en het microklimaat belangrijk. Het gaat dan om meer organische stof en slim gebruik van zon en water. In zo’n systeem is de CO2-uitstoot in evenwicht met de CO2-opname.

Samenwerken aan een duurzame landbouw

Onze inzet is grofweg te verdelen in drie rollen:

  • Bewustwording: De BMF vraagt bij overheden aandacht voor natuurinclusieve landbouw. Waarbij beleid gericht is op een transitie naar natuurinclusieve landbouw.
  • Advies: Wij ondersteunen overheden met advies, bijvoorbeeld rond de mestverwerkingsindustrie.
  • Samenwerking in projecten: Veel boeren en telers zien ook in dat een omslag noodzakelijk is. Zij denken dan ook na over een natuur- en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met deze boeren werken wij samen in het Netwerk Goed Boeren.

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!