Water & Klimaat

Water & Klimaat

Natuur is onze bondgenoot bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Helaas staat veel natuur in Brabant er slecht voor. De bodem is structureel verdroogd en er zijn regelmatig periodes van extreme droogte. We moeten dan ook zuinig zijn op ons waardevolle water en klimaat.

Bekijk onze waterprojecten of lees verder onder de slider.

Water is belangrijk voor ons allemaal. Schoon water, veilig water, niet teveel en niet te weinig. Water wordt gebruikt als drinkwater, het is onmisbaar in de landbouw en de industrie en het is belangrijk voor recreatie. Het oppervlaktewater in Brabant is heel divers, van het Hollands Diep tot de vennen op de zandgronden en van de Maas tot beken als de Dommel, Aa en de Beerze. Het grondwater in Brabant heeft verschillende grondwaterlagen en is in eeuwenlange processen ontstaan.

De Brabantse Milieufederatie vindt dat water niet los van de omgeving gezien kan worden. Water bepaalt, net als bodem en het lokale klimaat wat er leeft en groeit in een gebied. Zowel qua natuur als landbouwproductie. Ons Brabantse water is een waardevolle en onmisbare grondstof. Water heeft ruimte nodig omdat er, steeds vaker door klimaatverandering, soms in korte tijd veel regen valt. De neerslag die valt moeten we zorgvuldig conserveren om verdroging tegen te gaan. In de stad, op landbouwpercelen en in de natuurgebieden. Natte gronden zijn nodig als buffer en zorgen voor variatie in de natuur. Het onttrekken van grondwater beïnvloedt niet alleen de grondwaterstand en de natuur ter plaatse, het heeft ook effect op de bodem en ondergrondse waterlopen. Verontreinigingen in het oppervlaktewater kunnen vergaande effecten hebben op organismen die kilometers verderop leven. Water is dus onderdeel van een complex systeem.

Daarom pleiten wij in overleg bij provincie, gemeenten, waterschappen en partnerorganisaties steeds voor een ‘watersysteembenadering’ en een ‘lagenbenadering’. We bedoelen daarmee dat een samenhangende kijk op water belangrijk is, een benadering die op een natuurlijke manier rekening houdt met water, een benadering waarin de oorzaken van problemen aangepakt worden en niet de symptomen.

Het gaat dan voor de Brabantse Milieufederatie om problemen met waterkwantiteit (structurele of tijdelijke verdroging, vernatting) en waterkwaliteit (verontreinigingen door bestrijdingsmiddelen en medicijnen, uitspoeling van meststoffen).

Belangrijk daarbij is ook de vraag: hoe verdeel je zoet water? De landbouw heeft van oudsher veel te zeggen hierin. Voor de voedselproductie was het immers belangrijk dat de velden niet te droog en niet te nat waren. Er zijn echter veel andere partijen voor wie water ook steeds belangrijker is: de industrie, burgers, de natuur. Daarom pleiten wij voor een eerlijke afweging en een eerlijke verdeling van water.

Meer informatie

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water / Adjunct-directeur

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!