Organisatie & Bestuur

Organisatie & Bestuur

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Brabantse Milieufederatie, zoals vastgelegd in de statuten, omvat het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen de mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap en het milieu in de provincie Noord-Brabant. De Stichting streeft dit doel na, onafhankelijk van enige politieke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke overtuiging.

De BMF zet zich in voor maatschappelijke doelen en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Ons Beleidsplan 2021 – 2025 geeft aan wat de doelen en activiteiten van de BMF in de komende jaren zijn. Een overzicht van onze belangrijkste doelen staan onder Over ons.

Bestuur

De organisatie van de Brabantse Milieufederatie wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de organisatie op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de BMF en de aangesloten organisaties.

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van de Raad van Toezicht en bestuur is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

 

Verslag en verantwoording

De Brabantse Milieufederatie past voor de verantwoording de richtlijnen Goede doelenorganisaties RJ 650 toe. De BMF publiceert ieder jaar een verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag). Bij dit jaarverslag wordt een financiële verantwoording opgesteld (jaarrekening).

 

Statuten

De Brabantse Milieufederatie wordt bestuurd volgens de statuten.

Beloningsbeleid

Bij de beloning van medewerkers volgt de BMF de salarisschalen die gelden voor de ambtenaren van de provincie Noord-Brabant. Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is op onbezoldigde basis. Er bestaat wel de mogelijkheid om reis- en eventuele verblijfskosten te declareren.

Fiscaal nummer

Ons fiscaal nummer (RSIN) is 30.11.823.

Kamer van Koophandel

De Brabantse Milieufederatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41095498.

Rekeningnummer

Het IBAN-rekeningnummer van de Brabantse Milieufederatie is NL22 TRIO 0212 4972 51 t.n.v. Stichting Brabantse Milieufederatie te Tilburg.

Vragen en klachten

Voor de behandeling van vragen en klachten, zie Klachten. Voor de behandeling van integriteitsmeldingen, zie Integriteit.