Natuurorganisaties sturen brandbrief over helikoptervluchten bij natuur

april 11, 2018

Natuurorganisaties sturen brandbrief over helikoptervluchten bij natuur

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten hebben vandaag een brandbrief aan de provincie Noord-Brabant gestuurd om aandacht te vragen voor het grote aantal ontheffingen voor recreatieve helikoptervluchten bij natuurgebieden. In de brief vragen de natuurorganisaties aandacht voor de verstorende werking van helikoptervluchten op kwetsbare natuur- en stiltegebieden en dringen er bij de provincie op aan het huidige, veel te soepele beleid aan te scherpen.

De provincie houdt momenteel onvoldoende rekening met de belangen van natuur en milieu bij het verlenen van de ontheffingen voor helikoptervluchten. De locaties vanwaar de vluchten plaatsvinden liggen vaak veel te dicht bij natuur- en stiltegebieden, soms op slechts enkele honderden meters afstand. Dit terwijl volgens de huidige inzichten moet worden uitgegaan van een minimale afstand van twee kilometer van kwetsbare natuurgebieden.

Bovendien wordt geen rekening gehouden met het specifieke karakter van helikopterlawaai en het extra verstorende karakter van dat geluid. Uit alle studies blijkt dat helikopters een grote mate van verstoring met zich meebrengen, meer nog dan bijvoorbeeld straaljagers en sportvliegtuigen. Dit komt doordat helikopters vaak op geringe hoogte vliegen, de geluidsproductie hoog is en bovendien vaak geen vaste vliegroutes gevolgd worden. Er kan dan ook geen sprake zijn van gewenning. Ook is gebleken dat verstorende effecten van helikopters optreden tot op grote afstanden en hoogtes.

Omdat evenmin beperkingen of voorschriften worden opgenomen met betrekking tot de route die de helikopters aan dienen te houden, wordt in de hand gewerkt dat ook boven natuurgebieden als Kampina en Loonse en Drunense Duinen gevlogen wordt. Dit leidt tot verstoring van de rust van de natuur en omwonenden in de omgeving. Maar ook tot strijd met de Wet natuurbescherming, waarvoor de provincie het verantwoordelijke bestuursorgaan is. Bovendien levert het  geluidoverlast op in de provinciale stiltegebieden zoals Kampinasche Heide, Drunense Duinen en De Utrecht.

De natuurorganisaties hebben de indruk dat de recreatieve luchtvaart deze ontheffingen heeft ontdekt als een goed en goedkoop alternatief om reguliere vliegvelden te mijden. Bij reguliere vliegvelden geldt immers een geluidszonering. Die is in het kader van deze ontheffingen niet aanwezig. Het opstijgen en landen kan daardoor plaatsvinden in de directe omgeving van waardevolle natuur- en stiltegebieden.

De natuurorganisaties hebben er begrip voor dat aan ambulance- en politievluchten en andere vluchten met een groot openbaar belang een ontheffing wordt verleend. Daarnaast vliegen er in Brabant ook veel defensiehelikopters. Maar de organisaties zijn van oordeel dat er voor puur recreatieve vluchten meer beperkingen moeten gelden met het oog op de bescherming van de natuur. De nu verleende ontheffingen maken het mogelijk dat dergelijke pleziervluchten kunnen opstijgen en landen tot aan de rand van natuurgebieden. Dat betekent dat er ook boven natuur- en stiltegebieden wordt gevlogen met alle geluidoverlast en verstoring van de natuur van dien.

In het hoogdynamische en stedelijke Brabant hebben de grotere natuurgebieden een belangrijke functie als plekken waar men nog kan genieten van stilte en rust. Die stilte en rust komen nu in het gedrang. De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten dringen er dan ook bij de provincie op aan zo snel mogelijk het huidige, veel te soepele beleid aan te scherpen. Meer dan nu moet rekening worden gehouden met de belangen van natuur, milieu en de omwonenden. De huidige regelgeving biedt daartoe voldoende mogelijkheden. De organisaties dringen erop aan inmiddels verleende ontheffingen in te trekken, dan wel zodanig aan te passen dat er tot op enkele kilometers van natuur- en stiltegebieden niet opgestegen mag worden.

Tags: