Werken aan natuurinclusieve energietransitie wind en hoogspanning op land

Nieuws | Thema: Duurzame energie

juli 6, 2021

Werken aan natuurinclusieve energietransitie wind en hoogspanning op land

Om negatieve effecten van windturbines en hoogspanningslijnen op vogels en vleermuizen te beperken, werken het Rijk, de Provincies, Vogelbescherming Nederland, NWEA, Tennet, de Zoogdiervereniging en de Natuur en Milieufederaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, samen aan bouwstenen voor een natuurinclusieve inpassing van windturbines en hoogspanning op land.

De focus ligt op een aantal soorten kwetsbare vogels en vleermuizen: hoe kunnen de negatieve effecten op de staat van instandhouding van deze soorten worden verminderd? Naast mitigatie op projectniveau en onderzoek/monitoring is er aandacht voor populatieversterking.

De onderzoeksvraag is tweeledig:

  1. Welke projectoverstijgende maatregelen(pakketten) kunnen ingezet worden ter versterking van deze populaties vogels en vleermuizen?
  2. Hoe kunnen deze inzichten worden ingevoerd in de praktijk van lopende gebiedsontwikkelingen?

Handreiking Populatieversterking

Samen met de Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging geven we invulling aan dit onderdeel populatieversterking. We willen het zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken door populatieversterkende maatregelen in te passen in lopende trajecten voor natuurbehoud en/of -ontwikkeling.

De maatregelenpakketten worden daarom begeleid door een Handreiking Populatieversterking, waarin de aanleiding en gedachtegang staan toegelicht.

Verder lezen