Beraad Vlieghinder Moet Minder presenteert manifest

mei 22, 2017

Beraad Vlieghinder Moet Minder presenteert manifest

Afgelopen zaterdag presenteerde het nieuw opgerichte Beraad Vlieghinder Moet Minder zijn manifest aan omwonenden en politici. Het Beraad pleit voor een evenwichtigere ontwikkeling van Eindhoven Airport, waarin de belangen van omwonenden en de leefomgeving een veel prominentere plaats krijgen.

Het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport blijft explosief groeien. Veel organisaties, belangen- en bewonersvertegenwoordigers hebben zich de laatste jaren gekeerd tegen de onevenwichtige verhouding tussen baten en lasten en tegen de hinder en aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving die Eindhoven Airport dagelijks veroorzaakt. Zij voelen zich nauwelijks tot niet gehoord aan de Alderstafel en de daarop volgende besluitvorming over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Een aantal organisaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, hebben daarom het initiatief genomen tot het oprichten van een breed Beraad Vlieghinder Moet Minder. Dit beraad zal zich voortdurend en actief gaan inzetten voor het herstellen van het evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de leefomgeving en de belangen van omwonenden en anderzijds de economische belangen van Eindhoven Airport.

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder zal zich daarbij in aanvang richten op de volgende punten:

 1. Eindhoven Airport moet zich gedragen als een nutsbedrijf ten dienste van de ontwikkeling van de regio in brede zin. Groei en economisch resultaat zijn daarbij geen doel in zichzelf, maar dienen altijd in balans te worden gebracht met de leefomgeving waarin de luchthaven opereert.
 2. De hinder bij het in 2020 te bereiken aantal van 43.000 civiele vliegbewegingen en de daarbij te gebruiken geluidsruimte van 11 km2 is het maximaal aanvaardbare.
 3. Indien echter de totale milieubelasting afneemt door stillere en schonere vliegtuigen of door een minder overlastgevende verdeling van vliegbewegingen over de week zal 50% van deze milieuwinst als minder vliegbewegingen aan de omwonenden ten goede komen en mag 50% voor extra vliegbewegingen worden benut.
 4. Vanaf 2020 vinden er geen geplande landingen meer plaats na 23.00 uur. Evenzo vertrekken er dan in het weekend geen vliegtuigen voor 08.00 uur, en door de week niet voor 07.00 uur.
 5. Er moet blijvend worden gestreefd naar routeoptimalisatie, die de overlast voor omwonenden minimaliseert.
 6. De beschikbare vliegcapaciteit moet selectiever worden benut. Er moet worden gestuurd op voorrang voor zakelijke en sociaal-maatschappelijke vluchten.
 7. Er wordt naar gestreefd om de internationale vervoersvraag zoveel mogelijk per trein af te wikkelen. Daartoe moeten de kwaliteit van het railnet en de internationale verbindingen verbeterd worden.
 8. Het verkeer naar en van de luchthaven vindt zoveel mogelijk per bus of taxi plaats. De omringende wijken en omwonenden worden beschermd tegen verkeers- en parkeeroverlast zonder extra lasten in welk opzicht dan ook.
 9. Civiele en militaire geluids- en milieugegevens worden voor het publiek op transparante wijze toegankelijk.
 10. Economisch nadeel dat door omwonenden wordt geleden als gevolg van de groei van Eindhoven Airport na 2009 moet worden gecompenseerd door de overheid of door Eindhoven Airport zelf.
 11. Eindhoven Airport zet zich binnen de nationale en internationale verhoudingen zo sterk mogelijk in om luchtvervuiling en klimaateffecten door vliegtuigmotoren terug te dringen. Zuivering en fiscalisering van vliegtuigbrandstoffen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
 12. Defensie streeft naar stillere vliegtuigen en programmeert zijn vluchten zo vriendelijk mogelijk voor de omgeving. De ongebruikte militaire gebruiksruimte zal niet worden omgezet in ruimte voor extra civiele vliegbewegingen.