Bergeijk staat verdere uitbreiding veehouderij toe

februari 9, 2017

Bergeijk staat verdere uitbreiding veehouderij toe

De gemeente Bergeijk biedt in haar nieuwe ontwerpbestemmingsplan buitengebied ruimte aan de veehouderij om verder uit te breiden. De Brabantse Milieufederatie vindt dat onwenselijk. In Bergeijk is immers al sprake van een overbelaste situatie door de veehouderij, met gezondheidsrisico’s, een grote milieubelasting en aantasting van ecologische waarden als gevolg.

De Brabantse Milieufederatie heeft een zienswijze ingediend met verbetervoorstellen. Zo stelt de BMF voor om de ruime bouwblokken in te perken, omdat die het mogelijk maken om meer dieren te houden binnen het emissieplafond. Ook de Commissie m.e.r. wijst op het risico dat ‘door uitbreiding van de staloppervlaktes en het aantal dieren effecten op met name geurhinder en luchtkwaliteit kunnen optreden, en mogelijk ook op landschap en flora en fauna.’

De BMF vraagt de gemeente Bergeijk een regionaal dierstandstill in te stellen. Op die manier wordt verdere groei van de veestapel voorkomen, omdat bedrijven alleen kunnen uitbreiden als een ander bedrijf met hetzelfde aantal dieren krimpt.