Beroep BMF herziening BPB Oisterwijk gegrond verklaard

december 5, 2016

Beroep BMF herziening BPB Oisterwijk gegrond verklaard

MegastalDe Raad van State heeft het beroep van de BMF e.a. inzake de correctieve herziening BPB Oisterwijk gegrond verklaard. Het bestemmingsplan bood de mogelijkheid om, binnen de vergunde ammoniakemissie, meer dieren te houden, hetgeen zal leiden tot meer mest en vervoer van mest, tot meer aan- en afvoer van vee en veevoer, en bij bepaalde vormen van bedrijven ook tot meer beweiding. Hierdoor zal de stikstofdepositie in het toch al overbelaste N2000-gebied toenemen. De gemeente had geen onderzoek gedaan naar de effecten buiten de stal van meer dieren binnen het vergunde emissieplafond. Gelet op de overbelaste situatie van de N2000-gebieden had dit wel  moeten gebeuren. Verder kregen de BMF e.a. gelijk omdat de regel of een mogelijke toename van ammoniakemissie afbreuk doet aan bestaande natuurwaarden, rechtsonzeker is en omdat de beoordeling hiervan niet voorafgaand aan de planvaststelling is gedaan en dus werd doorgeschoven naar de fase van de omgevingsvergunning.
De Raad van State vernietigt bepaalde regels van het plan, zodat het niet is toegestaan het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en/of bestaande stalsystemen te wijzigen.

Lees hier verder.