Beroep Reuselhoeve ongegrond verklaard

april 23, 2015

Beroep Reuselhoeve ongegrond verklaard

De Raad van State heeft het beroep van de BMF tegen de Reuselhoeve ongegrond verklaard. Omdat de wijziging van de EHS door GS een algemeen verbindend voorschrift is ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan er geen beroep tegen worden ingesteld.

Een besluit tot aanpassing van de EHS kan enkel en alleen worden getoetst als het in strijd is met een hoger wettelijk voorschrift (de zogenaamde exceptieve toetsing). Wanneer het daarmee in strijd is, of met een algemeen rechtsbeginsel, dan kan aan een algemeen verbindend voorschrift verbindende kracht kan worden ontzegd. De rechter kan slechts zeer terughoudend toetsen en mag zich niet bemoeien met de belangenafweging van het bevoegd gezag. Dat betekent dus dat gemeenten en provincie de EHS kunnen wijzigen zoals ze dat willen.

De Raad van State ziet de kabel-tokkelbaan als bestaande bebouwing en bestaand gebruik, omdat dit in het oude bestemmingsplan al was toegestaan en het dan niet in strijd is met de VR. Dit maakt de zogenaamde natuurcompensatie die hier bedoeld is, een wassen neus.
Daarnaast worden de uitstralingseffecten van het kanoën en de recreatieve activiteiten op de EHS door de Raad van State buiten beschouwing gelaten. Het plan heeft volgens de Afdeling geen betrekking op het kanovaren op de Reusel.

De Raad van State vindt daarnaast “dat sprake is van een hydrologisch neutrale situatie in het plangebied, zodat is het plan niet in strijd met de Verordening 2012.” Tot slot claimt de Raad van State dat uit de natuurtoets volgt “dat overtreding van de Flora- en faunawet kan worden uitgesloten indien de vijver en de poel voordat zij worden gedempt, worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en amfibieën die in dat geval overgezet dienen te worden naar geschikte wateren in de omgeving.”

Tags: