BMF dient zienswijze in op PAS

februari 26, 2015

BMF dient zienswijze in op PAS

De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft een zienswijze op de uitwerking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingediend. Wij vinden deze uitwerking volstrekt onvoldoende om de zorgwekkende situatie in Brabant op te lossen. Wij dringen aan op een effectieve aanpak van de stikstofproblematiek en stellen in de zienswijze dertien maatregelen voor. Zo willen wij onder meer een vermindering van de veestapel en dat nieuwe ontwikkelingen in bedrijven stiktofneutraal zijn.

Als gevolg van de veehouderij is de hoeveelheid stikstof in de Brabantse bodem, water en lucht te groot en dat bedreigt natuur en milieu. Daarom maken wij ons al lange tijd sterk voor een effectieve aanpak van de stikstofproblematiek in Brabant.

In de zienswijze lichten wij onze visie toe aan de hand van vier hoofdpunten:

  • De twee procent daling waar de PAS toe zal leiden, is voor Brabant onvoldoende om duurzaam systeemherstel van de Natura 2000-gebieden te realiseren.
  • Deposities onder 1 mol worden genegeerd in het PAS: Al deze kleine deposities samen zorgen samen voor een aanzienlijke aantasting van de natuur.
  • Dieraantallen kunnen toenemen binnen emissie- en depositieplafond. Met de technieken die hiervoor nodig zijn (zoals luchtwassers) en voor extra uitstoot zorgen, wordt het vrijwel onmogelijk om de stikstof te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.
  • Er is een verschil tussen berekeningen en metingen. Nu blijkt bijvoorbeeld dat de ammoniakdepositie op verschillende Natura 2000-gebieden – waaronder de Peel – de afgelopen 10 jaar niet is afgenomen, terwijl dat volgens de berekeningen wel het geval zou zijn. Deze verschillen tussen metingen en berekeningen zullen met het PAS wellicht nog meer uiteen gaan lopen.

Lees de volledige zienswijze op ontwerp PAS voor onze standpunten en de aandachtspunten met betrekking tot de stikstofproblematiek.

Tags: