BMF in hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank inzake zandpaden Zundert

januari 19, 2016

BMF in hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank inzake zandpaden Zundert

IMG_5846
zandpad in originele staat

De BMF gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda, waarin is bepaald dat “het aanbrengen van menggranulaat volgens de definitie van het bestemmingsplan niet kan worden aangemerkt als ‘verharden’. Volgens deze definitie is slechts sprake van verharding als een pad wordt aangelegd met baksteen, tegels, beton en/of asfalt, alsmede daarmede vergelijkbare vaste/gesloten materialen.”

In Zundert en ook in andere Brabantse gemeenten worden onverharde wegen en paden steeds zeldzamer. Ze verdwijnen onder een verharding of gaan verloren doordat ze worden ‘weggeploegd’. Hiermee dreigt de identiteit van Brabant steeds verder te worden aangetast. Deze paden zijn niet alleen cultuurhistorische en landschappelijk waardevol, maar ook ecologisch van waarde, omdat ze de habitats vormen voor plantengemeenschappen, insecten en vogels, waaronder de akkervogel de Patrijs. Deze zandpaden bestonden al van voor de tijd van Vincent van Gogh, op de zelfde plek en in dezelfde onverharde toestand.

IMG_5829
zandpad tijdens verharding

De gemeente Zundert was sterk voorvechter om de zandpaden via de landinrichting in eigendom te krijgen, juist om de waarden als zandpad voor de toekomst te behouden. In het bestemmingsplan Buitengebied is een goed vergunningstelsel opgenomen om de zandpaden en -wegen te beschermen, maar de definitiekwestie over wat onder verharding moet worden verstaan, doet het aanlegvergunningstelsel teniet. Zundert wil de paden alleen overnemen als ze in goede staat worden overgedragen. Maar met de verharding verandert de fysieke toestand van de paden.

Om de verdere teloorgang van de zandpaden te voorkomen gaat de BMF in hoger beroep, op basis van de volgende gronden:
– omdat wij het niet eens zijn met de uitspraak en de interpretatie van verhard,
– omdat de precedentwerking voor andere paden in Zundert (er liggen er ook een aantal buiten de landinrichting) moet worden voorkomen,
– omdat er een risico is op precedentwerking voor andere paden in andere bestemmingsplannen in Brabant,
– vanwege het risico dat andere gemeenten straks ook de bescherming van de zandpaden gaan  verminderen zoals in Zundert.

IMG_6027
fragment zandpad na verharding