BMF maakt samen met bewoners bezwaar tegen gaswinning Waalwijk

juni 28, 2018

BMF maakt samen met bewoners bezwaar tegen gaswinning Waalwijk

‘No fracking way’

De Brabantse Milieufederatie komt in actie tegen de winning van nog meer gas in Waalwijk en roept bewoners op om mee te doen. In een zienswijze onder het motto ‘No fracking way’ heeft de BMF de risico’s van de gaswinning op een rijtje gezet. Iedereen die het daarmee eens is, kan de zienswijze vóór maandag 2 juli om 15.00 uur mede ondertekenen via brabantsemilieufederatie.nl/gaswinning. Op die manier laten we de minister zien dat er geen draagvlak is voor dit plan.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen. Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: ‘Nederland moet in rap tempo van het gas af. In dat licht is het een onbegrijpelijk signaal dat Vermilion nu toestemming krijgt om nog eens 1.618 miljoen  kubieke meter  gas op te pompen uit de Waalwijkse bodem.’

Gaswinning leidt tot veiligheidsrisico’s
De gaswinning in Waalwijk leidt tot tal van veiligheidsrisico’s. Op de locatie waar Vermilion wil boren komen diverse breuken in de ondergrond bij elkaar. Door juist op die plaats te boren naar gas en gebruik te maken van ‘fracking’ ontstaat het risico op aardschokken, aardbevingen en bodemdaling. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en schade aan onder andere woningen. Het kan bovendien de nabijgelegen Maasdijken verzwakken, waardoor de waterveiligheid in het geding komt.

Gevaren voor natuur en milieu
Ook natuur en milieu kunnen de dupe worden van de gaswinning. Het winningsgebied ligt nabij een drinkwater- en grondwaterbeschermingsgebied. Het gebruik van chemicaliën bij de winning leidt daardoor tot het risico van besmetting van het drink- en grondwater. Ook zuurbehandelingen van de boorputten kunnen de natuur schaden. Verder kan de gaswinning een negatief effect hebben op de grondwaterstand, waardoor de natuur in de omgeving verdroogt.

Vermilion heeft geen smetteloze reputatie
Het bedrijf dat de gaswinning moet gaan uitvoeren, Vermilion Energy Netherlands B.V., heeft bovendien geen smetteloze reputatie. Vorig jaar vond bij de winning in Loon op Zand een incident plaats waarbij schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het Openbaar Ministerie is hiernaar inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Ook vorig jaar liep er al een strafrechtelijk onderzoek naar Vermilion omdat het bedrijf fors meer gas uit de grond haalde dan de vergunning toeliet.

Geen draagvlak in de regio
De gaswinning kan in de omgeving op geen enkel draagvlak rekenen. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk en Wijk en Aalburg en het waterschap Brabantse Delta hebben zich allemaal negatief uitgelaten over het winningsplan. Daarnaast zijn veel bewoners terecht bezorgd.

No fracking way
Iedereen die zich zorgen maakt en bezwaar heeft tegen de extra gaswinning in Waalwijk kan zich vanaf nu aansluiten bij de zienswijze van de BMF. Want ook de stem van de bewoners moet in Den Haag worden gehoord. Onderteken de zienswijze vóór maandag 2 juli om 15.00 uur via brabantsemilieufederatie.nl/gaswinning