BMF: Nieuwe coalitie toont duurzame ambities voor Brabant

juni 11, 2019

BMF: Nieuwe coalitie toont duurzame ambities voor Brabant

De Brabantse Milieufederatie is in grote lijnen positief over de plannen van het nieuwe provinciebestuur. Het bestuursakkoord is een goede basis om te werken aan een mooier en duurzamer Brabant. De slogan van de nieuwe coalitie is ´kiezen voor kwaliteit´, het akkoord maakt daarin een goede start voor de komende vier jaar.

Bij de start van de onderhandelingen heeft de BMF een aantal wensen en ideeën gepresenteerd voor de nieuwe bestuursperiode. We zien dat het akkoord daar in belangrijke mate aan tegemoet komt. Het voorgenomen beleid is nog niet overal concreet, de financiën zijn nog niet uitgewerkt en op onderdelen staat de BMF andere keuzes voor. Maar de hoofdlijnen zijn hoopgevend.

Op alle thema’s laat het college zien oog te hebben voor integraliteit. Daarnaast wil het inzetten op duurzaamheid, gezondheid en kwaliteit. Van groot belang in onze provincie, waarin de sterke economische groei voortdurend druk zet op ruimte, natuur en leefomgeving. De omslag naar een duurzaam Brabant is alleen te maken door te kiezen voor innovatieve oplossingen, slim functies combineren en ook echt te kiezen voor kwaliteit.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen per thema:

Landbouw
Als het gaat om landbouw zet de provincie in op het sluiten van kringlopen op zo’n klein mogelijke schaal, een gezonde bodem en een emissieloze landbouw wat betreft geur, ammoniak, fijnstof en nutriënten. Positief is dat de provincie een actieve grondpolitiek wil voeren om kringloop- en natuurinclusieve landbouw te bevorderen. Daarnaast houdt de provincie vast aan eerdere maatregelen om de stikstofdepositie te verkleinen.

Kritisch blijft de BMF op de ruimte die de provincie geeft aan industriële mestbewerking, deze end-of-pipe maatregelen remmen de omslag richting grondgebondenheid. Positief is wel dat vergunningen worden verleend voor maximaal vijftien jaar, daarna moeten de installaties verdwijnen. De opgave is wat de BMF betreft om op korte termijn tot een verandering van de veehouderij te komen, zodat industriële mestbewerking daadwerkelijk alleen als overgang functioneert.

Samen met de Brabantse samenleving wil het provinciebestuur komen tot een nieuwe visie op de landbouw. De BMF juicht dat zeer toe. Het is een kans om een echt toekomstgericht perspectief te creëren voor een gezonde en natuurvriendelijke voedselproductie.

Natuur en water
Positief nieuws is er ook over het Natuurnetwerk Brabant. De provincie heeft zicht tot taak gesteld om uiterlijk in 2025 alle benodigde gronden te verwerven die nodig zijn om in 2027 het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. De ambitie is daarnaast het aanleggen van 13 duizend hectare bos in 2030 en het ontwikkelen van 200 hectare aan ecologische verbindingszones per jaar.

Water wordt ook een belangrijke prioriteit in het bestuursakkoord. En dan vooral het vasthouden van water om verdroging tegen te gaan. Op meerdere punten legt de provincie de verbinding tussen landschap-, water- en natuuropgaven en de andere gebiedsopgaven als recreatie, economie, energie en mobiliteit. De BMF heeft hier altijd veel aandacht voor gevraagd. We hopen dat de komende jaren samen met terreinbeherende organisaties, lokale natuurorganisaties en waterschappen de daad bij het woord wordt gevoegd.

Energie
De ambities voor de energietransitie uit de vorige periode worden vastgehouden. In lijn met het nationaal Klimaatakkoord zet Brabant in op 50 procent CO2-reductie in 2030. De energietransitie wordt gezien als een provinciale kerntaak; in de uitvoering wordt deze taak vooral opgevat als ondersteunend en positief stimulerend naar gemeenten. Dat is goed als vertrekpunt. Energieprojecten worden immers lokaal concreet gemaakt. Om voldoende ambitie en verstandige provinciale ruimtelijke keuzes te verzekeren is echter meer regie nodig van de provincie, om verrommeling van het landschap te voorkomen en te borgen dat bij duurzame opwekking altijd rekening wordt gehouden met ecologie en landschap.

Een belangrijke ontwikkeling is dat de provincie oog heeft voor de sociale kant van de energietransitie. Het provinciebestuur wil de betrokkenheid van inwoners vergroten, zodat inwoners kunnen meedenken, meepraten, meebeslissen en ook mede-eigenaar worden van energieopwekking. Hoe de provincie dat wil doen, is nog niet bekend. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden waaraan de BMF graag een bijdrage levert.

Mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit wordt ‘kiezen voor kwaliteit’ vertaald als een schaalsprong voor het openbaar vervoer en meer ruimte voor de fiets. Daarnaast zullen andere belangen zoals energieopwekkingen, waterberging en natuurontwikkeling worden meegenomen. Op knelpunten zal echter ook meer asfalt worden aangelegd.

De tijd moet ons leren of er echt gekozen wordt voor een omslag naar schoon vervoer. Met ‘van alles een beetje’ komt de verandering niet tot stand. Ook ten aanzien van verstedelijking en ruimtegebruik zijn de algemene uitgangspunten redelijk groen en zorgvuldig, maar lijken de keuzes nog niet concreet.

Tot slot
De BMF mist op een aantal punten in dit bestuursakkoord scherpe keuzes, concrete uitwerking en boter bij de vis. Er zullen nog flinke discussies volgen over de uitwerkingen voor landbouw, energie en mobiliteit. Maar voorop staat dat het akkoord volop kansen biedt om de komende vier jaar te bouwen aan veranderingen, waardoor Brabant mooier, gezonder en duurzamer wordt. De BMF zal daar actief aan bijdragen en we zullen ons grote netwerk daarbij intensief betrekken.