BMF pleit voor verplicht oplossen stankoverlast varkenshouderij

juni 6, 2019

BMF pleit voor verplicht oplossen stankoverlast varkenshouderij

Stankoverlast door varkenshouderijen is al lange tijd een ernstig probleem. Het ministerie van LNV wil de overlast verminderen met een warme sanering van varkenshouderijen. De Brabantse Milieufederatie (BMF) is positief over deze regeling. Om de overlast effectief en structureel aan te pakken pleit de BMF voor extra maatregelen.

De overlast van varkenshouderijen drijft talloze omwonenden tot wanhoop en heeft het vertrouwen van burgers in de overheid geschaad. ‘Niet verwonderlijk’, concludeerde de Commissie Biesheuvel. Zij schreven kortgeleden het rapport ‘Geur bekennen: combi-luchtwassers, varkenshouderijenen geurhinder’. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nu een concept-subsidieregeling van 120 miljoen euro uitgewerkt om stankoverlast tegen te gaan. Hier kon tot 31 mei op worden gereageerd.

Het doel van de regeling is om stankoverlast van varkenshouderijen in veedichte gebieden te verminderen door hen met een subsidie te verleiden om te stoppen met het bedrijf. Ook wordt het aantal dieren (‘dierrechten’) van deze bedrijven uit de markt genomen.

Warme sanering: een tandje erbij
De BMF steunt het doel van de subsidieregeling en pleit al langer voor een krimp van de veestapel. Een warme sanering is een effectief middel om een integrale oplossing te bieden voor de schadelijke effecten van de veehouderij op milieu, klimaat, volksgezondheid, landschap en biodiversiteit. Er gaan tegelijkertijd grote bedragen in om.

Ter illustratie, met het voorgestelde budget van 120 miljoen euro kunnen slechts 40 bedrijven stoppen, als je kijkt naar bedrijven van 20 jaar oud met 1 hectare grond. Een stoppend bedrijf met deze omvang krijgt al snel zo’n 3 miljoen euro ter compensatie van het verlies van dieren en gebouwen. De BMF pleit ervoor om extra geld vrij te maken om meer dierrechten uit de markt te halen via afroming en het opkopen van alle dierrechten van stoppende boeren.

Te vrijblijvend
De BMF plaatst tegelijk kanttekeningen bij de voorgestelde regeling. Deze is nu nog vrijblijvend, aangezien boeren zich vrijwillig moeten aanmelden. Er is geen enkele wettelijke verplichting voor overlast gevende varkenshouders om de stank tegen te gaan. Ook de commissie Biesheuvel ziet dit als heikel punt. Door de vrijblijvendheid van de voorgestelde regeling blijft het onzeker of ernstige overlastsituaties worden opgelost. Hoe wordt gegarandeerd dat notoire overlastgevers hieraan meedoen? En niet alleen varkenshouders die al van plan waren om te stoppen? Deze garantie is er niet.

Verplicht oplossen stankoverlast
De stankoverlast moet worden opgelost. De BMF roept daarom op om een deadline vast te stellen waarop alle stankoverlast verplicht opgelost moet zijn. Een verplichting geeft omwonenden eindelijk uitzicht op een einde van hun overlast. Het is daarnaast een stok achter de deur om beruchte overlastgevers in beweging te krijgen. De 120 miljoen euro aan warme saneringsgelden en 40 miljoen euro voor ‘innovatie’ kunnen dan ingezet worden om boeren te helpen bij het verminderen van stankoverlast.

Stikstof en 50/50 regeling
Naast de stankoverlast pleit de BMF voor afschaffing van de 50/50 regeling. Deze maakt het nu nog mogelijk dat overlast gevende bedrijven kunnen uitbreiden. Deze situatie is onwenselijk. Ook verdient vermindering van stikstofoverbelasting van natuurgebieden door de varkenshouderij meer prioriteit. Dat kan door stikstofuitstoot mee te nemen in de beoordeling van bedrijven voor deelname aan de saneringsregeling. Daarnaast moet de vergunning Wet natuurbescherming van boeren die deelnemen aan de regeling worden ingetrokken.

Natuur & Milieu en de Limburgse, Gelderse en Brabantse Natuur- en Milieufederaties hebben eind mei in een brief aan het ministerie van LNV gereageerd op de internetconsultatie Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Lees hier de ingestuurde brief.

Tags: