BMF vraagt aandacht voor verduurzamingsopgaven bij Provinciale Staten

april 23, 2019

BMF vraagt aandacht voor verduurzamingsopgaven bij Provinciale Staten

De Brabantse Milieufederatie roept de provincie op om in de nieuwe bestuursperiode te kiezen voor grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en  een integrale aanpak bij de energietransitie. Zij heeft daartoe twee brieven en een factsheet over veehouderij  aangeboden aan de nieuwe Statenleden om belangrijke verduurzamingsopgaven bij hen onder de aandacht te brengen. Naast landbouw en energie zijn er ook opgaven op het gebied van water en ruimte, natuur en landschap en circulaire economie.

Duurzame energievoorziening
De keuze voor een duurzame energievoorziening vraagt volgens de BMF een én-én-aanpak om de doelstellingen te halen: forse inzet op besparing én veel opwekking: bij opwekking veel meer zon op daken én zon op de grond én wind én het benutten van warmte. Het uitgangspunt van 50% lokaal eigendom in het klimaatakkoord is daarbij van groot belang. Bij voorkeur worden functiecombinaties gecreëerd, zodat bijvoorbeeld natuur of lokale voorzieningen meegefinancierd worden.

Natuurinclusieve, grondgebonden landbouw
Voor de landbouw pleit de BMF voor een beleid dat meer gericht is op een integrale aanpak en minder op symptoombestrijding en technische maatregelen. En om een duidelijke keuze voor een grondgebonden veehouderij (dus afbouw van intensieve veehouderij) met krimp van de veestapel. Een transitie naar regiokringlopen, grondgebonden en natuurinclusieve landbouw en nieuwe verdienmodellen vraagt van de provincie een nieuwe visie op de landbouw en een grote krachtenbundeling.

In een factsheet heeft de Brabantse Milieufederatie cijfers verzameld over de hoge veedichtheid, mestoverschot en gevolgen van het huidige landbouwbeleid voor de natuur in Brabant. In een aparte brief lichten we de factsheet toe. Bij het huidige beleid zal de omvang van de veestapel nauwelijks afnemen terwijl veel boeren stoppen. Dat betekent: minder boeren, meer megastallen. Dat levert nog steeds veel problemen op voor de omgeving en de gezondheid van omwonenden. De BMF vraagt de provincie om de kansen te benutten die het ministerie van LNV momenteel biedt voor een transitie in de landbouw en daarvoor de samenwerking met het Rijk te zoeken.

Integraal en strategisch waterbeleid
Bij het waterbeleid is een strategisch en integraal beleid noodzakelijk, vindt de BMF. In dit beleid moet aandacht zijn voor een eerlijke waterverdeling, schoon water, inrichting van klimaatvriendelijke steden en het stimuleren van maatregelen die inzijging van regen en overstromingswater bevorderen.

Versnelde realisatie van het Natuurnetwerk Brabant
Een integrale en versnelde realisatie van het Natuurnetwerk Brabant is volgens de BMF uiterst belangrijk om de biodiversiteit in Brabant te versterken. Maatregelen die de robuustheid van het natuurnetwerk vergroten, en die tevens klimaatadaptatie ondersteunen zijn daarbij onontbeerlijk. Stedelijke ontwikkelingen moeten daarbij zorgvuldig worden afgewogen en zo veel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvinden, bijvoorbeeld door een optimale  herinrichting en/of combinatie van functies.

Een circulaire economie
180 bedrijven en organisaties, waaronder de provincie Noord-Brabant, tekenden in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord. Zij spraken af om in 2030 minimaal 50% minder primaire grondstoffen als metaal te gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grondstoffen zo te benutten dat geen waarde meer verloren gaat. De BMF wil dat de provincie inzet op ondersteunend beleid en concrete stimuleringsprogramma’s hiervoor.

Duurzame mobiliteit
Door nú volop in te zetten op de overstap naar gezond en slim vervoer kan de provincie een halt toeroepen aan schadelijke neveneffecten van vervoer zoals fijnstof, geluidhinder en aantasting van het landschap, vindt de BMF.

Leer hier de algemene brief over verduurzamingsopgaven aan de Statenleden.

Lees hier de brief over verduurzaming van de landbouw.

Lees hier de factsheet over de landbouw.