BMF wil maatregelen om massale insectensterfte te stoppen

november 1, 2017

BMF wil maatregelen om massale insectensterfte te stoppen

Provincie, waterschappen en gemeenten moeten direct maatregelen nemen om de massale insectensterfte te keren. Dat schrijft de BMF in een brief aan de Brabantse overheden. Aanleiding voor de brief is recent onderzoek waaruit blijkt dat het aantal insecten de afgelopen decennia schrikbarend is afgenomen. In de brief doet de Brabantse Milieufederatie concrete aanbevelingen om de insectensterfte een halt toe te roepen.

De berichten over de achteruitgang van de insectenstand worden steeds alarmerender. Uit recent Duits-Nederlands onderzoek blijkt dat het aantal insecten in 27 jaar met 76 procent is afgenomen. De afnemende insectenpopulatie heeft ook grote gevolgen voor andere diersoorten. Als gevolg van de afnemende insectenpopulatie hebben bijvoorbeeld vogels die insecten eten het zwaar. De laatste drie decennia zijn in Noordwest-Europa al meer dan 400 miljoen vogels verdwenen.

De afname van insecten heeft veel oorzaken. Een belangrijke directe oorzaak is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, met name door de landbouw. Een tweede belangrijke oorzaak is het verlies  van leefgebieden door onder andere het verdwijnen van het kleinschalige agrarische landschap als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw. Als insecten verdwijnen zou dit een ecologische catastrofe betekenen, niet alleen voor de natuur maar ook voor de landbouw, vanwege de centrale rol die insecten spelen in de bestuiving van gewassen. Overheden hebben echter mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van een verdere afname van de insectenpopulatie, door het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk te reduceren, het kleinschalig landschap te herstellen en anders om te gaan met groenbeheer.

In haar brief stelt de BMF een aantal concrete maatregelen voor om hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen overheden allereerst maatregelen treffen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken, bijvoorbeeld door spuitvrije zones in te stellen. Op de tweede plaats kunnen overheden het kleinschalige agrarische landschap herstellen om zo de leefgebieden van insecten te versterken. En ten derde kunnen overheden anders omgaan met groenbeheer, bijvoorbeeld door circulair te maaien, zodat insecten kunnen overleven. De Brabantse Milieufederatie roept de Brabantse overheden in haar brief op om deze maatregelen voortvarend in te zetten om zo de massale insectensterfte  te stoppen.

Lees hier de volledige brief met alle voorgestelde maatregelen.