Boeren zijn veel meer gaan vertrouwen op externe sturing

juni 3, 2015

Boeren zijn veel meer gaan vertrouwen op externe sturing

Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Milieufederatie (BMF), Wageningen UR en ZLTO werken aan een project dat agro-ecologische landbouw wil stimuleren. Het heeft boeren veel te bieden, vertelt Piet Rombouts van de BMF. Hieronder lees je het interview dat Douwe Korting met Piet Rombouts hield.

Agro-ecologische landbouw, wat is dat?
‘Agro-ecologische landbouw gaat uit van de draagkracht van de natuur en maakt gebruik van natuurlijke processen en krachten die de bodemvruchtbaarheid in stand houden.’

Dat doet de gangbare manier van werken niet?
‘Onvoldoende. Boeren zijn de afgelopen decennia veel meer gaan vertrouwen op externe sturing bij de teelt en het daarbij behorende bodembeheer. Om de productie per hectare te verhogen, leunen ze te veel op kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.’

En dat moet anders vindt u?
‘Dat vind ik niet alleen. De afgelopen jaren dringt steeds breder het besef door dat de bodemvruchtbaarheid alsmaar verder onder druk is komen te staan. ‘Bovendien, door strengere bemestingsnormen worden de mogelijkheden van externe sturing minder. Boeren moeten weer gaan sturen op bodemvruchtbaarheid en goed bodembeheer.’

Meer natuurlijk boeren in Brabant dus?
‘Klopt. Agro-ecologie past natuurlijke principes toe, zoals stikstofbinding door vlinderbloemigen, natuurlijke plaagbestrijders, compost, niet-kerende grondbewerking en slimme rotaties. Volgens mij zijn dit geen zaken waarvan een boer zal zeggen dat ze hem onbekend voorkomen.’

Wat houdt boeren tegen?
‘Kennis. Het gaat erom dat boeren weer leren hoe ze deze kennis in hun bedrijfsvoering moeten integreren. Kennis van ecologie wordt namelijk gebruikt om landbouwsystemen te ontwerpen die duurzaam voedsel produceren en tegelijkertijd bijvoorbeeld het klimaatprobleem bestrijden.’

En meer opbrengst genereren?
‘Behalve een meeropbrengst voor de boer tot wel 15 procent is de maatschappelijke opbrengst groot. Zo is naast de bodemvruchtbaarheid de waterkwaliteit erbij gebaat en ontstaat er meer ruimte voor waterberging en bodemleven.’

Zijn er boeren die de stap zetten?
‘Jawel, maar we zoeken nog meer boeren die met ons willen kijken hoe dit traject in te zetten. Het project is praktijkgericht, met speciale aandacht voor de bodem. Omdat we ook de verbindingen met de maatschappij leggen, zoeken we vooral boeren die verder kijken dan het eigen erf. Belangstellenden kunnen zich melden via Piet.Rombouts@brabantsemilieufederatie.nl.’

Dit interview verscheen eerder in Nieuwe Oogst van 30 mei 2015.

 

Tags: