BMF in beroep tegen nieuwe verbindingsweg N69

januari 15, 2015

BMF in beroep tegen nieuwe verbindingsweg N69

De Brabantse Milieufederatie is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het inpassingsplan voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de N69 ten zuiden van Valkenswaard en de A67 bij Veldhoven. De geplande weg tast veel natuur aan en loopt dicht langs een beekdal, terwijl er alternatieven beschikbaar zijn.

Al eerder bracht de Brabantse Milieufederatie kritiekpunten en verbetervoorstellen naar voren, maar afgelopen najaar stelde Provinciale Staten toch het inpassingsplan voor de nieuwe weg vast. Daarmee is gekozen voor een tracé dat meer dan nodig negatief uitpakt voor natuur, landschap, hydrologie, ecosystemen, biodiversiteit en leefmilieu, terwijl daar geen zwaarwegende argumenten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid of financiën tegenover staan.

In een eerder stadium lag de keuze voor tussen twee als kansrijk omschreven tracés, namelijk Westparallel of West-Midden. De Brabantse Milieufederatie presenteerde als alternatief een geoptimaliseerde variant van het tracé West-Midden. Dit alternatief levert vrijwel geen aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur op, omdat grotendeels gebruik wordt gemaakt van bestaande verbindingen die op enkele plaatsen moeten worden aangepast. Het provinciebestuur koos echter toch voor de Westparallel. Binnen het tracé van de Westparallel was bovendien een minder schadelijke variant mogelijk, maar daar heeft het provinciebestuur ook niet voor gekozen.

Nu de provinciale besluitvorming is afgerond, staat er helaas geen andere mogelijkheid meer open dan de Raad van State te verzoeken om het inpassingsbesluit voor de nieuwe weg (gedeeltelijk) te vernietigen. De Brabantse Milieufederatie hoopt alsnog met de provincie, gemeenten en andere betrokkenen tot een meer bevredigende oplossing te komen.