Brabantse Milieufederatie stemt niet in met het groeiplan van Eindhoven Airport

juli 21, 2015

Brabantse Milieufederatie stemt niet in met het groeiplan van Eindhoven Airport

De Brabantse Milieufederatie (BMF) kan zich niet verenigen met de wijze waarop Eindhoven Airport (EA) in de komende jaren invulling wil geven aan de groei van vliegbewegingen die het rijk aan de luchthaven heeft opgelegd. Eindhoven Airport heeft haar plannen in de afgelopen maanden aan de orde gesteld in het overleg aan de Alderstafel Eindhoven. Eindhoven Airport stelt dat het om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is dagelijks een aantal geplande landingen in de late avond na 23.00 uur en geplande starts vóór 8.00 uur op zaterdag- en zondagochtend uit te voeren.

De BMF meent dat met de concrete invulling die EA wil geven aan de groeitaakstelling onvoldoende recht wordt gedaan aan de belangen van de omwonenden. Het tweede belevingsonderzoek uitgevoerd door de GGD Zuidoost Brabant laat zien dat, als de plannen van EA doorgaan, opnieuw een forse toename van de geluidhinder en slaapverstoring moet worden verwacht. Om deze reden kan de BMF niet instemmen met het advies dat Hans Alders op 21 juli uitbrengt aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de tweede fase van de groei van Eindhoven Airport.

De BMF heeft daarbij meegewogen dat, zoals als de vereniging Omwonenden Welschap (BOW) heeft opgemerkt, een eenduidig causaal verband ontbreekt tussen de uitkomsten van de verrichte onderzoeken en de aanbevelingen met betrekking tot de openstellingstijden en de mogelijkheden tot realisatie van de business case. Kortom, voor ons staat niet vast dat de opgelegde groei alleen kan worden geaccommodeerd als dagelijks ook na 23.00 uur vliegtuigen mogen landen en in het weekend vóór 8.00 uur vliegtuigen mogen vertrekken.

Om tot een werkbaar compromis te komen voor de invulling van de groei die de komende jaren moet plaatsvinden (in opdracht van het rijk), heeft de BMF samen met BOW en de regiogemeenten (Best, Eersel, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Heeze-Leende, Laarbeek, Sint-Oedenrode, Valkenswaard en Waalre) een aantal condities geformuleerd, die in hun samenhang enerzijds recht doen aan de noodzaak om gezondheidsredenen de nachtrust van omwonenden zoveel mogelijk te beschermen en anderzijds in bepaalde mate tegemoet komen aan verlangens van EA. Michiel Visser van de Brabantse Milieufederatie: ‘dit raamwerk is bedoeld om te komen tot een ook voor ons, BOW en de regiogemeenten acceptabele invulling van de groeitaakstelling voor de luchthaven. We menen daarmee vanuit onze belangenpositie gezien, EA vergaand tegemoet te komen. Op basis van dit raamwerk is het tot nu toe niet mogelijk gebleken tot overeenstemming te komen met EA.’

Naast de toename van ernstige geluidhinder en slaapverstoring kleeft nog een tweede groot probleem aan de voorgenomen groei van het vliegverkeer. De BMF vindt ook de emissies van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen een belangrijke reden om zeer kritisch te kijken naar de groei van het vliegverkeer. Michiel Visser: ‘we constateren dat allerlei sectoren en burgers zich inspannen om hun energiegebruik en uitstoot van CO² en andere gassen te beperken; de luchtvaartsector lijkt zich hier weinig zorgen om te maken. Op internationaal niveau weet de luchtvaartsector effectief beleid te blokkeren, waardoor bijvoorbeeld ook geen belastingen op vliegtuigbrandstoffen en vliegtickets worden geheven. Mede daarom zijn vliegtickets vaak zo onwaarschijnlijk goedkoop.’

We vragen van EA en vooral van de Nederlandse overheden te doen wat mogelijk is om deze onevenwichtigheden te doorbreken en met kracht te bevorderen dat de werkelijke milieukosten van vliegverkeer in rekening worden gebracht aan de sector en haar klanten. Daarnaast stellen we voor dat de regionale partijen betrokken bij de Alderstafel (of de opvolger daarvan) alle mogelijkheden aangrijpen om te (blijven) bevorderen dat in toenemende mate de meest stille en zuinige (emissiearme) vliegtuigen de Eindhovense luchthaven bezoeken en vliegprocedures en –routes worden gevolgd die de minste geluidhinder en slaapverstoring opleveren. We zijn graag bereid mee te denken over manieren om hier invulling aan te geven.