BMF praat Statenleden bij over klimaatadaptatie

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

december 2, 2019

BMF praat Statenleden bij over klimaatadaptatie


Klimaatverandering en klimaatadaptatie is een hot topic, ook in Brabant. Zo werd het onderwerp op 22 november besproken door Provinciale Staten. Misha Mouwen was vanuit de Brabantse Milieufederatie een van de sprekers tijdens dit ronde tafelgesprek.

Het tegengaan van de effecten van klimaatverandering is noodzakelijk. De Statenleden luisterden in een ronde tafelgesprek naar vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, water en milieu.

De Brabantse Milieufederatie bepleitte de volgende actiepunten:

1. Vergeet de bronmaatregelen niet – vermindering van de CO2 uitstoot

Het doel van het klimaatakkoord is het reduceren van de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs met 90%. Daarnaast blijft klimaatadaptatie (= het tegengaan van de effecten van klimaatverandering) noodzakelijk.
Verminderen van de CO2-uitstoot begint bij maximale inzet op energie besparen. Volgens Urgenda kunnen besparingen in de bouw-, mobiliteit-, voedselsector en industrie al zorgen voor ruim 50% minder. Dat scheelt dus de inzet van veel schaarse ruimte en investeringen in windmolens en zonnevelden t.b.v. de energietransitie. Immers, alles wat je bespaart, hoef je ook niet op te wekken.

2. Natuur als bondgenoot voor klimaatverandering

Natuur is een bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. Door het bergen en conserveren van water, mits de waterkwaliteit voldoende goed is, dragen natuurgebieden bij aan klimaat-adaptatie. De Brabantse natuur levert opslag van CO2 in bodem of biomassa waarmee het effect van klimaatverandering wordt verminderd.
Natuur is ook een klimaatbuffer – om piekbuien tijdelijk te bergen en om water te conserveren.
Den Bosch loopt niet onder dankzij het nabijgelegen Bossche Broek en het Vlijmens Ven. De natuur van de Drunense duinen en op de Maashorst houdt veel water vast, essentieel voor aanvulling van het grondwater in droge periodes. In robuust ingerichte beekdalen vormt de afvoer van neerslag-pieken minder een probleem dan in de klassieke rechtgetrokken beek.
Kortom, de natuur is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. De natuur kan deze functies alleen vervullen als zij voldoende ruimte krijgt.

3. Zorgvuldige inpassing klimaatadaptatie en energietransitie in het landschap

Wij vragen aandacht voor een zorgvuldige inpassing van maatregelen in het landschap. Ons uitgangspunt voor het inpassen van energie oplossingen is o.a. de constructieve zonneladder. Bij voorkeur combineren we alle (ruimtelijke) opgaven en creëren we meekoppelkansen tussen landbouw, energie, herstel watersysteem, inrichting van natuur.
In een klimaatrobuust Brabant kan waarschijnlijk niet alles meer overal; intensieve teelten in het beekdal, beregening pal naast natuur, ruimte voor grootschalige opwek van zon en wind.
Er zal een mix van ruimtelijke en technische oplossingen nodig zijn. Neem hierop als provincie de regie en ontwikkel een lange termijn perspectief voor de gebruikers. Dit zal een gebiedsgerichte aanpak vragen van stimuleren waar het kan én (juridisch) afdwingen waar het moet.

4. Brabant in 2050 klimaatrobuust vraagt nu om actie

Klimaatadaptatie vraagt om (deels nieuwe) keuzes in de inrichting van Brabant en versterkt de noodzaak voor het realiseren van de bestaande opgaven, zoals het inrichten van het Natuurnetwerk Brabant en uitvoeren van de maatregelen in het watersysteem t.a.v. de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Wat ons grote zorgen baart, is dat het huidige uitvoeringstempo naar verwachting te laag is om in 2027 deze ambities te halen. En dan moet er nog een tandje bij om Brabant klimaatproof te maken. We kunnen dus niet alleen maar blijven doen wat we nu doen.

5. Klimaatadaptatie met alle Brabanders

Wij zijn ervan overtuigd dat alle Brabanders kunnen bijdragen aan een klimaatrobuust Brabant, en dat dit ook van hen verwacht mag worden. Huiseigenaren kunnen isoleren, energie besparen, ontstenen en vergroenen. Grondeigenaren, particulier en agrarisch, kunnen afkoppelen en water conserveren in eigen bodem. Overheden kunnen dit stimuleren en ondersteunen en daarnaast maatschappelijke bewustwording en acceptatie rondom o.a. (water)overlast vergroten.

6. Aanbod Brabantse groene partners

Wij werken graag samen met u en de terrein beherende organisaties aan een klimaatrobuust Brabant:
– Wij leveren door het realiseren en beheer van robuuste natuur een bijdrage aan de CO2 opslag
– Onze Brabantse natuur is een klimaatbuffer; natuurgebieden bergen en conserveren water, mits de waterkwaliteit goed is.
– Wij ontwikkelen nieuwe baanbrekende oplossingen; met de boeren uit het netwerk Goed Boeren en door het ontwikkelen van concepten als agroforestry, biomassaplein etc.
– Wij doen actief mee in de RES processen en zijn daarin alert op de landschappelijke inpassing en de participatie van burgers, zodat zij ook meeprofiteren van duurzame energie opwekking.
– Wij zijn voornemens om met onze achterban 1000 hectare voedselbos te realiseren.
– Wij doen mee aan het bewustmaken en stimuleren van de Brabanders over hun bijdrage aan een klimaatrobuuste leefomgeving.
– Wij volgen kritisch de ontwikkelingen rondom o.a. energietransitie in en nabij het natuurnetwerk Brabant.
– Wij zullen u blijven adviseren over de beleidskeuzes die u kunt maken om te zorgen dat Brabant klimaatrobuust wordt.

Tags:

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur