De PAS-regeling: op zijn vroegst in mei uitspraak door de Raad van State

februari 20, 2019

De PAS-regeling: op zijn vroegst in mei uitspraak door de Raad van State

Op donderdag 14 februari vond bij de Raad van State een belangrijke zitting plaats over de PAS-regeling. De Raad van State besprak op 14 februari het arrest van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2018 en de beroepen die zijn ingediend over stallen (door Werkgroep Behoud de Peel) en over beweiding en bemesting (door MOB en Vereniging Leefmilieu).

Arrest Europees Hof van Justitie
Het PAS bood in eerste instantie nog ontwikkelingsruimte voor onder andere veehouderijen mits berekend was dat die ruimte er is. Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie moet bewezen worden dat uitbreidingen/ontwikkelingen geen enkele schade aan Natura 2000-gebieden aanbrengen, alvorens vergunningen op krediet te verlenen. Het Europees Hof vond namelijk dat Nederland niet vooruit mocht lopen op verwachte voordelen van maatregelen als die voordelen nog niet vaststaan, bijvoorbeeld doordat maatregelen nog niet zijn uitgevoerd of de maatregelen niet het verwachte resultaat opleveren. De berekende daling van de depositie staat niet vast, maar de blijvende forse overschrijding van de depositie wel. Dat betekent dat er ondanks de maatregelen die getroffen worden via het PAS toch schade kan zijn aan Natura 2000-gebieden.

In hoeverre geven maatregelen zekerheid
De Raad van State probeerde de maatregelen op grond van art. 6 van de Habitatrichtlijn die in het arrest van het Europese Hof genoemd worden, af te zetten tegen maatregelen die in het PAS worden genoemd. Het ging erom in hoeverre bewezen kan worden dat de instandhoudingsmaatregelen, de herstelmaatregelen en de bronmaatregelen die genoemd worden in het PAS, daadwerkelijk zekerheid geven over de gewenste daling van stikstofdepositie.

Uitspraak op zijn vroegst in mei
Een aanpassing van het PAS lijkt niet onwaarschijnlijk maar op wat voor manier blijft nog onduidelijk. De uitspraak door de Raad van State zal naar verwachting nog minimaal 12 weken duren, op zijn vroegst in mei dus.