Drie ton voor vrijwillige kavelruil

mei 7, 2018

Drie ton voor vrijwillige kavelruil

Wie van plan is vrijwillig grond te ruilen kan een beroep doen op een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het fonds heeft daarvoor in 2018 een bedrag van maximaal 280.000 euro beschikbaar, onder de voorwaarde dat met de kavelruil ook nieuwe natuur wordt gerealiseerd.

“Voor veel grondeigenaren is vrijwillige kavelruil een prima mogelijkheid om de eigen grondpositie te verbeteren”, zegt Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant. “Met een beetje goede wil kan het leiden tot een echte win-win situatie voor alle partijen, die bij de kavelruil betrokken zijn.” Zij raadt alle ondernemers en particulieren, die overwegen om gronden te ruilen, aan om de regeling er op na te slaan. “Als je aan de voorwaarden voldoet kun je namelijk tot maximaal € 800 per hectare ruilgrond krijgen.”
Groen Ontwikkelfonds Brabant stimuleert vrijwillige kavelruilingen in Brabant, als ze bijdragen aan het realiseren van een robuust en aaneengesloten Brabants natuurnetwerk. Het Natuurnetwerk Brabant verbindt natuurgebieden en zorgt er daarmee voor dat de biodiversiteit behouden blijft en, waar nodig en gewenst, wordt versterkt. Via dit netwerk kunnen planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied verspreiden. Soorten raken hierdoor niet geïsoleerd en hebben dus minder kans op uitsterven.

Minimaal vijf hectare
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de kavelruil minimaal vijf hectare omvatten. Bovendien moet 25% van de uit te ruilen grond een bijdrage leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB).
In het investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds is vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor een subsidie in aanmerking te komen, Bovendien staat in het reglement beschreven welke kosten subsidiabel zijn. Het investeringsreglement is terug te vinden op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl, onder de kop ‘Subsidie aanvragen’.

Goed voorbeeld
Een recent voorbeeld van een succesvol beroep op de regeling van het Groen Ontwikkelfonds Brabant is een grote grondtransactie in het noordoosten van Brabant. Een lokale melkveehouder heeft grond geruild met waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. Dankzij de kavelruil kunnen nu het oorspronkelijke beekdal worden verlegd, oevers natuurvriendelijk worden ingericht en een ‘natte natuurparel’ worden aangelegd. De melkveehouder krijgt in ruil daarvoor meer landbouwgrond, dichter bij huis. Zie voor meer informatie over deze succesvolle kavelruil “Grondruil versterkt natuur én landbouw Raamvallei” .

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is op 1 mei 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant. Doel is het volledig realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones).