In beroep tegen de gaswinningen In Waalwijk en Loon Op Zand

december 20, 2018

In beroep tegen de gaswinningen In Waalwijk en Loon Op Zand

De BMF dient beroep in tegen de instemmingsbesluiten van Minister Wiebes voor de gaswinningen van Vermillion in Waalwijk en Loon op Zand. We moeten af van fossiele brandstoffen in het licht van de klimaatdoelen. De BMF vindt dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Nieuwe en extra winningen van fossiel dienen te worden geschrapt.  Er moet juist geïnvesteerd worden in de transitie naar hernieuwbare, schone energie. Het is onbegrijpelijk dat de Minister instemming verleent voor de winningsplannen Waalwijk-Noord en Loon op Zand. Er is geen draagvlak meer voor gaswinning.

Risico’s
De gaswinningen hebben risico’s voor veiligheid, voor het drinkwater, voor de waterveiligheid en voor natuur en milieu. Met name doordat er in de ondergrond verschillende breuken aanwezig zijn en door de onnauwkeurigheid van de locatie van de breuken zijn risico’s op trillingen en bevingen in de aarde niet uit te sluiten. In Limburg hebben zich het afgelopen jaar bij het oppompen van aardwarmte drie aardbevingen voorgedaan. Redenen om daar vooralsnog niet mee verder te gaan. Er is relatief weinig bekend over de ondergrond. We weten hoe leidingen lopen, maar nauwelijks hoe de breuken en de lagen in de ondergrond eruit zien en hoe de breuken lopen. Daarmee is niet met zekerheid te zeggen hoe de winningen (op termijn) uitpakken. Doordat het concrete werkprogramma voor de winningen nog niet vastligt, kan er ook nog geen risicoanalyse worden gedaan. Dat concrete werkplan wordt pas achteraf ingediend. En dat betekent dat er nu een vergunning wordt afgegeven die nog veel onduidelijk laat over welk winningsscenario er precies gevolgd gaat worden.

Incident
Met gaswinning zijn veiligheidsrisico’s gemoeid. In augustus 2017 vond op de door Vermilion geëxploiteerde winning in Loon op Zand een incident plaats. Als gevolg van een lek, door naar verluid de winning van een extra hoeveelheid gas, ontsnapte een nevel van gascondensaat, dat onder meer de kankerverwekkende stoffen Benzeen, Tolueen, Ethyl-benzeen en Xyleen (BTEX) bevatte. Dit  incident laat zien dat de gaswinning niet gegarandeerd veilig is voor mens, natuur en milieu.

Tags: