Komende jaren grootschalig natuurherstel in Brabant

december 17, 2018

Komende jaren grootschalig natuurherstel in Brabant

Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt volgend jaar overal in Brabant een grote vlucht. Provincie, waterschappen en terrein beherende organisaties gaan natuurgebieden robuuster maken en kwalitatief verbeteren voor een betere biodiversiteit.

Met de werkzaamheden zijn vele miljoenen gemoeid; geld dat grotendeels van het Rijk en de provincie komt. Zo hebben Gedeputeerde Staten begin december een kleine € 21 miljoen beschikbaar gesteld aan waterschap De Dommel. Daarmee worden hydrologische en ecologische aanpassingen verricht in de Natura 2000-gebieden Kempenland-West, Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux.

Heide, gras en vennen
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de waterschappen hebben ook plannen klaarliggen voor natuurherstel in onder meer Brabantse Wal, Ulvenhoutse Bos, Strabrechtse Heide, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen, Vlijmens Ven, Regte Heide en Groote Heide. Het gaat hierbij voornamelijk om herstelmaatregelen in heideterreinen en graslanden, zoals extra maaien, begrazing met schaapskuddes en plaggen. Ook staan verbeteringen aan vennen op het programma, zoals baggeren en bomen verwijderen van de oevers. Met deze werkzaamheden is nog eens ongeveer € 30 miljoen gemoeid.

PAS
Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen.

Veel natuurherstelmaatregelen gebeuren dus in het kader van het PAS en moeten in 2021 klaar zijn. De discussie die momenteel bij het Europees Hof en de Raad van State wordt gevoerd over het PAS heeft hierop geen nadelige invloed. Met andere woorden: de geplande natuurherstelmaatregelen vinden gewoon doorgang.

Tags: