Nationaal Waterplan onvoldoende en onnavolgbaar

juli 13, 2015

Nationaal Waterplan onvoldoende en onnavolgbaar

De Brabantse Milieufederatie is kritisch over het Nationaal Waterplan. Het plan is onvoldoende, omdat het niet duidelijk maakt hoe de doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit worden gehaald en is onnavolgbaar omdat nauwelijks is te achterhalen waarop uitspraken in het plan zijn gebaseerd. Daarom heeft de BMF een kritische zienswijze op het plan geschreven en naar de minister van Infrastructuur en Milieu gestuurd.

In het Nationaal Waterplan beschrijft Nederland hoe het de doelstellingen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat halen. Die richtlijn heeft tot doel om de kwaliteit van alle Europese wateren in 2015 op peil te krijgen. Dat is belangrijk omdat door onder meer een mestoverschot de Brabantse wateren niet gezond genoeg zijn en dat is schadelijk voor mens, dier, natuur en milieu. De OESO concludeerde al in 2014 dat het ambitieniveau van Nederland te laag ligt en kreeg daarin gelijk: in 2015 zijn de doelstellingen niet gehaald. Daarom heeft Nederland de termijn opgerekt tot 2027.

De achterblijvende resultaten lijken echter niet tot hoge urgentie te leiden. Onlangs concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat met het huidige tempo de doelen ook in 2027 niet worden gehaald. De BMF, die het Stroomgebiedbeheerplan Maas 2016-2021 – onderdeel van het Nationaal Waterplan – heeft bestudeerd, onderschrijft dat. Het plan is te vaag en concrete acties worden niet benoemd. Daar komt nog bij dat door de meetmethode niet is te zien op welk aspect een water niet goed scoort, zodat het bijna onmogelijk is om de juiste maatregelen te nemen.

Extra aandacht vraagt de BMF voor probleemstoffen als neonicotinoïden, die in onze buurlanden al worden aangepakt, en microplastics in het water. Ook het ontstaan en de verspreiding van resistente bacteriën is een punt van aandacht. Deze kiemen vormen een direct risico voor de volksgezondheid en zijn al op grote schaal in ons oppervlaktewater aangetoond.

Bijzonder kritisch is de BMF over de toegankelijkheid van het plan. Het is een lastig leesbaar en interpreteerbaar stuk. Transparantie, analyse en redeneringen achter oordelen en maatregelen ontbreken. Directe relaties tussen de doelen, de belangrijkste waterproblemen die opgelost moeten worden om deze doelen te bereiken, de gebieden waar deze problemen het grootst zijn, de maatregelen om deze problemen op te lossen en de daarvan te verwachten effecten, zijn niet helder geformuleerd. De mogelijkheid tot actieve participatie van burgers en maatschappelijke organisaties begint bij het helder inzichtelijk maken van de problematiek, de daarbij behorende uitdaging en een goed gemotiveerd en onderbouwd maatregelenpakket. Daaraan voldoet dit stuk niet.

Lees hier de volledige zienswijze van de Brabantse Milieufederatie.