Natuur- en milieuorganisaties presenteren kabinet stikstofplannen

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

december 12, 2019

Natuur- en milieuorganisaties presenteren kabinet stikstofplannen

Tijdens het Catshuisoverleg ontvingen premier Rutte en minister Schouten de plannen namens Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

DEN HAAG – De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben een plan van aanpak gepresenteerd aan het kabinet om de stikstofcrisis op te lossen. De organisaties hebben op dinsdag 11 november in een gesprek met minister-president Mark Rutte en minister Carola Schouten de regering opgeroepen om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders.

DOWNLOAD PLAN VAN AANPAK

De organisaties doen concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur. Natuur is namelijk van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en een groot aantal plant- en diersoorten, waaronder insecten en vogels, hollen achteruit. Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor natuur, maar ook voor onze gezondheid.

De deken van stikstof over ons land draagt bij aan grootschalige luchtverontreiniging. Tijd voor een grote omslag die iedereen ten goede komt. Meer natuur biedt meer ruimte voor biodiversiteit, economische ontwikkeling, een aantrekkelijk landschap en een gezonde leefomgeving.

Onze oproep

1. Maak eerst een actieplan met langetermijnbeleid en concrete afrekenbare doelen
Zet in op een langetermijnbeleid met concrete afrekenbare (tussen-) doelen, regelgeving en middelen om een goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden te realiseren en stuur daar actief op (bij). Alle sectoren – landbouw, industrie, luchtvaart, bouw en verkeer – leveren een evenredige bijdrage om de stikstofdeken in Nederland te verlagen. Start met het vaststellen van landelijke reductiedoelen per sector en zorg voor voldoende juridische borging.

2. Voer regie op een transitie naar grondgebonden natuurinclusieve landbouw
Een landbouwbeleid gericht op kringlooplandbouw en grondgebondenheid met weidegang is noodzakelijk om een integrale aanpak te waarborgen. Een ambitieuze uitvoering van de Kabinetsbrede visie Waardevol en Verbonden is hiervoor een belangrijk kader. De omslag naar natuurinclusieve landbouw betekent extensivering van het grondgebruik in combinatie met een drastische vermindering van het gebruik van geïmporteerd krachtvoer en kunstmest. Krimp van de veestapel is dan een onvermijdelijke uitkomst. Bij die omslag is voor boeren een goed verdienmodel te creëren met instrumenten zoals het stapelen van beloning en het beprijzen van milieuschade. Maak een actieplan met concrete afrekenbare doelen.

3. Werk landelijk beleid uit in een gebiedsgerichte aanpak nabij Natura 2000-gebieden
Een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000-gebieden is een belangrijk onderdeel van landelijk beleid om de stikstofdeken te reduceren en natuur te herstellen. Niet alleen vergt stikstofgevoelige natuur een extra opgave, maar ook vindt de hoogste stikstofdepositie plaats nabij de locaties waar de emissie wordt uitgestoten.

4. Investeer in robuuste en verbonden natuurgebieden en natuurherstel
Naast de noodzakelijke forse depositiereductie is het voor versterking van onze natuur en het bereiken van een goede staat van instandhouding cruciaal dat het Natuurnetwerk Nederland wordt afgemaakt. Binnen het netwerk moeten de noodzakelijke verbindingen tussen natuurgebieden worden gerealiseerd en beheerd.

Toekomstbestendig Nederland

Als we de stikstofcrisis voor eens en altijd goed aanpakken, dan zorgt de oplossing niet alleen voor herstel van onze natuur, maar zal deze ook fors bijdragen aan andere urgente uitdagingen waar we als samenleving voor staan.

Een daling van stikstofemissies heeft een positief effect op de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater, luchtkwaliteit en volksgezondheid. Bovendien kan het kabinet met de lange termijn investeringen in verschillende sectoren – van landbouw, wegverkeer tot luchtvaart – een belangrijke bijdrage leveren aan een mooi, duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig Nederland.

 

Tags:

Neem contact op

Profiel Femke Dingemans

Femke Dingemans

Directeur-bestuurder

Laatste nieuws

 • Nieuws
  18 juni 2024 Historische overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen
 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds

Meer nieuws