Natuurorganisaties: “benut zoekgebied windturbines West-Brabant”

november 17, 2016

Natuurorganisaties: “benut zoekgebied windturbines West-Brabant”

windmolen

BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap roepen Provinciale Staten op om in het belang van een voortvarend klimaatbeleid, dat cruciaal is voor mens en natuur, de provinciale instrumentenkoffer krachtiger te gaan benutten om veel meer windturbines in het West-Brabantse zoekgebied voor elkaar te krijgen. Er is binnen het aangewezen gebied nog veel ruimte die tot op heden onbenut is gebleven.

Voor zover de provincie ruimte wil bieden buiten het zoekgebied, verzoeken de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten in een brief aan de provincie de nodige voorzichtigheid te betrachten om te voorkomen dat natuur en landschap in Brabant het kind van de rekening worden. Al decennialang wordt door vele partijen (waaronder de provincie zelf) geïnvesteerd in het behouden en versterken van natuurwaarden in Brabant – naar aanleiding van internationale verdragen met oog voor het transnationale karakter van biodiversiteit en ecosystemen, maar ook vanwege het belang dat Brabanders hechten aan het beleven van bijzondere natuur en landschappen dicht bij huis. Deze waarden staan soms op gespannen voet met windturbines en verdienen in die discussie een volwaardige plaats. Zo vormen windmolens, indien verkeerd gesitueerd of beheerd, een risicofactor voor onder andere (trek)vogels en vleermuizen. Ook hebben de steeds hoger wordende turbines een significante impact op het landschap.

De organisaties bepleiten een stevig provinciaal ruimtelijk kader, waarbij de overheid de borging van bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden regelt. Daarbij hoort het blijven uitsluiten van hoge windturbines in onze topnatuurgebieden en toplandschappen, met name het Natuurnetwerk Brabant en Nationaal Landschap Het Groene Woud. Ook buiten deze topgebieden zijn er belangrijke ecologische (bijvoorbeeld weidevogelgebieden) en cultuurhistorische patronen en structuren die blijvend bescherming nodig hebben.

De brief met het verzoek kunt u hier lezen.