Oprekking fosfaatplafond onacceptabel

maart 31, 2016

Oprekking fosfaatplafond onacceptabel

Samen met Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieu, Wereld Natuur Fonds, de Landschappen en Milieudefensie stuurden we donderdag 17 maart een brief aan de Tweede Kamer met de oproep om oog te hebben voor schaal, weidegang en de natuur bij de toekomstige ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland.
 
Intensieve landbouw
We kunnen niet toestaan dat de intensivering van de landbouw zo’n zware wissel trekt op ons platteland. Het heeft onder andere gevolgen voor de koeien in de wei, de weidevogels, onze agrarische natuur: kortom, een negatieve impact op alles wat we zo waarderen in ons agrarische cultuurlandschap.
 
Teveel fosfaat slecht voor de natuur
Ons vee produceerde vorig jaar 176,3 miljoen kilo fosfaat, terwijl de EU maximaal 172,9 miljoen kilo toestaat. De melkveehouderij is na de afschaffing van het melkquotum in april 2015 zo sterk gegroeid, dat dit fosfaatplafond sterk is overschreden. Het is dus noodzakelijk dat het aantal koeien snel wordt begrensd en er meer stimulans komt voor grondgebonden bedrijven. We pleiten daarom in deze gezamenlijke brief voor een beperking van de melkveehouderij om zo de uitstoot van fosfaat te beperken.
 
Fosfaatplafond verruimen onverantwoord
Het doel van de fosfaatrechten is om het aantal koeien in Nederland te begrenzen. Momenteel telt Nederland al 65.000 koeien en 55.000 stuks jongvee te veel, zo bleek uit recente CBS cijfers. Koeien stoten fosfaat uit, dat via mest terecht komt in het oppervlaktewater, zoals sloten. De overvloed aan fosfaat is zeer schadelijk voor de natuur en het milieu. Van Dam wil in Brussel bepleiten dat er in Nederland een verhoging van het fosfaatplafond komt. Dit betekent mogelijk: ruimte voor nog meer koeien. En daarmee nog meer mest in Nederland. Voor ons en ook voor de andere natuur- en milieuorganisaties is dat voornemen onacceptabel.