Reactie op Nationale Omgevingsvisie

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

september 30, 2020

Reactie op Nationale Omgevingsvisie

Foto: VisitBrabant

TILBURG – De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is vastgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben nu gereageerd op de plannen. Ook de BMF heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp-NOVI met daarin speciale aandacht voor Brabant.

De NOVI geeft prioriteiten aan voor de inrichting van Nederland en hoe keuzes in de uitvoering daarvan tot stand moeten komen. Nederlandse natuur- en milieuorganisaties Landschappen NL, Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming, Milieudefensie, Wereld Natuur fonds, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, IUCN NL zijn positief dat er nu een plan ligt wat vanuit het Rijk meer sturing gaat geven aan de ruimtelijke inrichting van Nederland, zo staat in een reactie op de Nationale Omgevingsvisie.

De druk op de fysieke leefomgeving loopt immers op. Dit vraagt wel om scherpe keuzes. Deze worden in de huidige NOVI nog niet altijd gemaakt. Daarom hebben wij (de natuur en landschapsorganisaties) een reactie ingestuurd met een aantal voorstellen om de NOVI op onderdelen aan te scherpen of om mee te nemen in het vervolgproces.

Aanbevelingen en suggesties op onderdelen van de NOVI

Wij hebben op verschillende onderdelen aanbevelingen en suggesties gedaan. In de NOVI wordt bijvoorbeeld het herstel van biodiversiteit als een van de belangrijke opgaven voor de komende jaren benoemd. Daar zijn wij blij mee, maar de uitwerking en nadere invulling ervan is naar ons idee te smal. Onze aanbeveling is om aan te sluiten bij het principe van de basiskwaliteit van natuur (zie Programma Natuur). Hierbij wordt gestreefd naar de juiste milieufactoren, inrichting en beheer voor een basiskwaliteit van natuur. Dat kan een antwoord zijn op veel uitdagingen die benoemd zijn in de NOVI.

Daarnaast erkent de NOVI dat de energietransitie een grote opgaaf is die een enorme impact kan hebben op de ruimtelijke ordening van Nederland. In onze reactie geven wij een aantal suggesties hoe het Rijk meer sturing kan geven aan de afweging op landelijk niveau als het gaat om de ruimtelijke inpassing. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk het hanteren van de Zonneladder te borgen bij de keuze voor zonne-energielocaties. Maar ook zou ervoor gezorgd moeten worden dat de effecten op natuur, milieu en beschermde landschappen goed in kaart gebracht worden voordat de selectie van windenergiegebieden plaatsvindt.

Ook op andere onderdelen zoals mobiliteit, luchtvaart, veenweiden en de Noordzee werd nog input gegeven. En wij hopen op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de monitoring en evaluatie zoals dit nu gepland is. Hoe kunnen besluitvormingstafels beter worden verbonden om de ambities van de NOVI dichterbij te brengen en spanning tussen de verschillende onderdelen te verminderen? Of koppelkansen te pakken. Kunnen eerder vastgestelde nationale programma’s nog worden doorgelicht of zijn daar nog aanpassingen in nodig?

Rol natuur en landschapsorganisaties

Tot slot hebben de natuur- en landschapsorganisaties aangegeven verdere afspraken met het Rijk te willen maken over onze inzet en betrokkenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke NOVI-agenda. Dit zou voor veel partijen helderheid verschaffen en daarnaast biedt deze samenwerking kansen die wij graag samen met het Rijk verzilveren.

DOWNLOAD REACTIE NOVI

DOWNLOAD ZIENSWIJZE BMF

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  18 juni 2024 Historische overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen
 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds

Meer nieuws

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!