Rechter tikt gemeente Oirschot op de vingers

september 21, 2015

Rechter tikt gemeente Oirschot op de vingers

Hoge_kasDe Raad van State heeft het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Oirschot deels vernietigd. Onder andere de Brabantse Milieufederatie en de Provincie Noord-Brabant waren in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan, dat nieuwe ontwikkelingen in de ecologische hoofdstructuur toestond en ruimte gaf aan kassen in de groenblauwe mantel.

De gemeenteraad van Oirschot is van mening dat agrarische bedrijven voldoende ruimte moet worden geboden in de EHS en groenblauwe mantel en dat de planregels voldoende voorwaarden bevatten ter voorkoming van onevenredige aantasting. De Raad van State is het daar echter niet mee eens en stelt dat de gemeente voorbijgaat aan het feit dat nieuwe ontwikkelingen in de EHS niet zijn toegestaan.

De BMF krijgt van de Raad van State gelijk op de volgende  punten:

  • Externe saldering is niet goed omschreven. Daardoor is onvoldoende gewaarborgd dat er geen toename van stikstofdepositie op gevoelige habitattypen zal plaatsvinden, zodat het optreden van significante effecten op natuur niet is uitgesloten.
  • Effecten ten gevolge van grondwateronttrekkingen voor boomteelt op Natura 2000-gebieden zijn niet uitgesloten doordat de 500 meter-zone rondom Natura 2000-gebieden niet overal is veiliggesteld. Ook de cumulatieve effecten door grondwateronttrekkingen van boomteelt buiten deze zone kunnen leiden tot significante effecten op natuur.
  • De openheid van de gebieden is onvoldoende beschermd doordat deze gebieden niet als zodanig zijn aangeduid op de plankaart. De regels zijn daardoor beteknisloos.
  • Teeltondersteunende kassen in de groenblauwe mantel zijn in strijd met de Verordening ruimte.
  • De periode van 8 maanden voor teeltondersteunende voorzieningen is in strijd met het eigen boomteeltbeleid van de gemeente, waarin 6 maanden staat.
  • De planregels maken meer recreatieplaatsen mogelijk dan waarvan in de passende beoordeling was uitgegaan. Door verstoring zijn er mogelijk significante effecten op Natura 2000.