Standpunt natuur- en milieuorganisaties bij wijziging Meststoffenwet

september 21, 2016

Standpunt natuur- en milieuorganisaties bij wijziging Meststoffenwet

koeienstalOp 12 december 2013 werd een convenant gesloten tussen NZO en LTO over grondgebondenheid van de melk- veehouderij. Mede op basis van dit convenant heeft de staatssecretaris indertijd afgezien van de invoering van dierrechten in de melkveehouderij. Toen de melkproductie bleef stijgen, is besloten tot de AmvB Verantwoorde Groei Melkveehouderij die de ontwikkeling van de melkproductie op een bedrijf met intensief grondgebruik in enige mate aan grond bindt. Deze AmvB die per 1-1-2016 is ingegaan, wordt nu in een wet omgezet die samen met het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten ter behandeling aan het parlement voorligt.

Het debat moet niet alleen over fosfaatrechten gaan. De natuur- en milieuorganisaties vinden een discussie over de toekomst van de melkveehouderij noodzakelijk. Dat een stelsel van fosfaatrechten wordt ingevoerd is onver- mijdelijk, maar zou bij een grondgebonden melkveehouderij niet nodig zijn geweest. Het stelsel en de daarmee samenhangende complexiteit van twee wetsvoorstellen hadden voorkomen kunnen worden. De natuur- en milieu- organisaties beseffen echter dat het voor dit moment van belang is dat het wetsvoorstel spoedig wordt behandeld en fosfaatrechten snel worden ingevoerd, zodat de schadelijke impact van de ongebreidelde groei zo veel mogelijk wordt beperkt. De wet moet dan wel zodanig zijn dat ruimte wordt geboden aan een duurzame, grondgebonden melkveehouderij in de toekomst. En dat de huidige problemen worden opgelost door de veroorzakers. Vanuit die optiek doen de natuur- en milieuorganisaties de volgende voorstellen ten behoeve van de behandeling van het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten.

1. Compenseer grondgebonden bedrijven volledig, en laat ruimte voor gebruik van de latente mestruimte
2. Beperk de generieke korting niet tot 8%, maar kies het percentage dat noodzakelijk is om binnen het fosfaatplafond te komen
3. Breng geen verhoging aan in het fosfaatplafond voor de export van fosfaat over de grens

Deze wijzigingen ten opzichte van het huidige wetsvoorstel kunnen ervoor zorgen dat de ongerichte groei van de laatste jaren wordt omgezet in een ontwikkeling naar een duurzame, grondgebonden en evenwichtige melkvee- houderij.

Het wetsvoorstel kent meer aandachtspunten die aanpassing behoeven. De natuur- en milieuorganisaties vragen ook aandacht voor de volgende voorstellen om milieudoelen beter en sneller te bereiken.

4. Verhoog de korting bij de overdracht van fosfaatrechten (die nu slechts 10% is), beter nog: maak fosfaatrechten niet vrij verhandelbaar
5. Beperk de vrije overdracht van fosfaatrechten zoveel mogelijk, ook als het gaat om overdracht tot in de derde generatie
6. Zet niet de Kringloopwijzer in als deze nog onvoldoende geschikt en de onafhankelijke toetsing van het instrument niet geborgd is
7. Bind de omzetting van productierechten varkens- en pluimvee naar melkveefosfaat- rechten ook aan een verbod op toename broeikasgassen
8. Voer uiterlijk per 1-7-2017 een eerste generieke korting in zodat het fosfaatplafond al in 2017 in bereik komt. De tweede korting kan dan plaats vinden per 1-1-2018.

Natuur & Milieu
Vogelbescherming Nederland
LandschappenNL
De Natuur en Milieufederaties
Milieudefensie
Natuurmonumenten
Dit is het gezamenlijke standpunt van de natuur en milieuorganisaties.
Dit wordt ondersteund door netwerk GRONDig, belangenorganisatie van de grondgebonden melkveehouders.

Voor verdere toelichting klik hier.