Provinciale Staten: mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen nodig

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

december 13, 2019

Provinciale Staten: mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen nodig

DEN BOSCH – De aanwezige stikstof moet snel fors omlaag. Om te komen tot een substantiële en onomkeerbare daling van stikstof is een mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen nodig. Om zo de schade aan de natuur te herstellen, de biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen en om vergunningverlening weer mogelijk te maken.

De aanpak van stikstof is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle sectoren die zorgen voor emissie en depositie. Elke sector moet een evenredige bijdrage leveren aan de benodigde verlaging.

BMF-directeur Femke Dingemans deed deze oproep tijdens de Statendag van 13 december 2019.

De overheid heeft vier instrumenten om de uitstoot terug te dringen:

1. Generieke reductiemaatregelen
De generieke reductiemaatregelen worden nu vooral door de rijksoverheid bepaald. Deze gaan alle pas vanaf volgend jaar in.

2. Saneren
Het saneren van bedrijven is op dit moment alleen mogelijk op basis van vrijwilligheid. Deze maatregel geeft dan ook geen garantie voor succes.

3. Intern salderen
Het intern salderen leidt niet tot een daling van de stikstofuitstoot. Het voorkomt alleen dat er een verdere toename ontstaat van deze emissies.

4. Extern salderen
Extern salderen zorgt voor een gegarandeerde en snelle verlaging van de stikstofuitstoot. In de praktijk kan deze maatregel echter ook leiden tot een toename van stikstof, doordat de gerealiseerde niet-gebruikte stalcapaciteit meetelt.

Kortom, de Brabantse Milieufederatie heeft de nodige zorgen over de effectiviteit van de beschikbare instrumenten. Want alleen een mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen is effectief om deze stikstofcrisis op te lossen.

De Brabantse Milieufederatie wil dat de provincie een stevige regierol neemt in de verdeling van de vrijgekomen ruimte, waarbij natuurherstel op de eerste plaats komt. De BMF is blij dat de minister de provincies de mogelijkheid biedt om een hoger afromingspercentage te hanteren in zwaar overbelaste gebieden. Aangezien 14 van de 20 Natura 2000-gebieden in Brabant stikstofgevoelig én overbelast zijn, hopen we dat de gedeputeerde van die mogelijkheid gebruik gaat maken.

Ten aanzien van het gebiedsproces roept de BMF Statenleden op om te leren van de fouten dan wel ongewenste ontwikkelingen uit de tijd van de Reconstructie Zandgronden. Toen ontstond een waterbedeffect als gevolg van overheidsbeleid. Overbelasting en overlast door de veehouderij verplaatste zich van extensiveringsgebieden naar andere (natuur)gebieden. De BMF roept de Statenleden op te voorkomen dat dit in de gebiedsgerichte aanpak weer gebeurt.

Neem daarom als overheid regie en help boeren die de omslag naar een grondgebonden natuurinclusieve landbouw willen maken. Focus daarbij niet alleen op stalsystemen, maar kijk integraal naar de hele bedrijfsvoering. Bied boeren die de omslag willen maken ruimte om te experimenteren. Zo voorkomt u dat er boeren stoppen die willen extensiveren en verduurzamen, zoals de ondernemers in het Netwerk Goed Boeren.

De provincie kan een perspectief bieden voor duurzame boeren en de kwaliteit van ons Brabants buitengebied. Benut deze stikstofcrisis als kans voor de natuur, de boer en álle Brabanders.

Tags:

Neem contact op

Profiel Femke Dingemans

Femke Dingemans

Directeur-bestuurder

Laatste nieuws

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws