Stimuleren van agro-ecologische productie

juni 5, 2015

Stimuleren van agro-ecologische productie

Naar aanleiding van de BMF Prinsessendag op 5 juni 2015 rondom agro-ecologie voor de vrouwelijke Brabantse statenleden, raadsleden en waterschapsbestuurders heeft de Brabantse Milieu Federatie vier tips op papier gezet die bij kunnen dragen aan het stimuleren van agro-ecologische productie.

1. Werk aan een breed gedragen landbouw en voedselbeleid

Voedsel is de verbindende factor tussen landbouw, de sociale en de natuurlijke omgeving. Verbindt via beleid lokaal duurzaam voedsel aan landbouw, gezondheid, klimaat, het stimuleren van de lokale economie en verbeteren van de lokale biodiversiteit. Doe dit samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

2. Steun initiatieven van bewoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun lokale voedsel en omgeving
Dit kan onder andere door bijvoorbeeld gezamenlijk eigenaarschap te bevorderen van natuur en landbouw, samentuinen, stadslandbouw, permacultuur projecten, buurttuinen en voedselbossen.

3. Stimuleer gebiedsinitiatieven rondom landbouw, natuur en voedsel en agro-ecologische productie en geef initiatieven letterlijk de ruimte
Via gronden in eigendom hebben de provincie en gemeenten de mogelijkheid om letterlijk ruimte te geven aan bedrijven die op een agro ecologische manier willen ondernemen. Een beperkende factor op dit moment is hierbij dat grond in eigendom van gemeente of provincie veelal in jaarlijkse (losse) pacht wordt uitgegeven aan de hoogste bieder. Alleen voor pachters met een hoogproductief gewas (zoals bijv. bloembollen, aardappels, mais) is dit rendabel. Deze intensieve teelten zorgen voor een enorme druk op water en bodemkwaliteit. Er zijn zelfs gemeentes waar al tientallen jaren continue maisteelt plaatsvindt. Dit is onverenigbaar met duurzaamheidsdoelstellingen en een gemiste kans agro-ecologie te stimuleren.

Geef voorwaarden voor gebruik mee voor de verpachting van gronden, zodat deze bijdragen aan beleidsdoelstellingen rondom bodem, water en biodiversiteit. Zo stimuleer je duurzame landbouwbedrijven en creëer je een win win situatie met de sociale en natuurlijke omgeving. Streef daarbij naar langduriger pachtcontracten zodat pachters ook echt kunnen investeren in bodemkwaliteit. Zorg voor een transparant systeem van uitgifte van gronden zodat ook nieuwe boeren hier toegang tot hebben.

(Voor meer info Groen Ontwikkelfonds Brabant, adviesrapport ‘Duurzame wijsheid in pacht’ CLM, 2015)

4. Geef het goede voorbeeld
Tot slot kunnen gemeenten het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld in de catering zoveel mogelijk lokale duurzame producten in te kopen.

Tags: