Subsidie leefgebied van de bij

april 29, 2019

Subsidie leefgebied van de bij

Wereldwijd neemt het aantal wilde bijen af en helaas zien we deze trend ook in Brabant. Een van de belangrijkste oorzaken is de afname van bloeiende kruiden en bomen die als voedsel dienen voor de bij. Om dit te verbeteren, heeft de provincie de subsidie ‘Leefgebied van de bij’ ter beschikking gesteld.

Groot probleem zonder bijen
Er zijn in Nederland ruim 350 soorten bijen, waarvan ongeveer 280 soorten in Brabant. Zij zorgen voor de bestuiving van gewassen en zijn essentieel voor de fruit-, groente- en zaadteelt. Zonder bijen hebben de landbouw en de samenleving als geheel dus een groot probleem. Van de belangrijkste gewassen wordt 75% door bijen, samen met hommels en vlinders, bestoven. Zo dragen de honingbij en de wilde bij voor meer dan een miljard euro per jaar bij aan de productie van groente en fruit in Nederland.

Verbeteren leefgebieden
Gemeenten die overstappen op ecologisch wegbermbeheer en agrarisch ondernemers die hun bedrijfsvoering op de percelen zo aanpassen dat het leefgebied van de bij verbetert, komen in aanmerking voor subsidie.

Met deze subsidieregeling wil de provincie ecologisch bermbeheer en verbetering van het voedselaanbod voor bijen in agrarische gebieden stimuleren. Dit draagt bij aan het natuurnetwerk, biodiversiteit en aan de gezondheid van de bijenpopulatie.

Aanvraag subsidie
De aanvraag kan nog worden ingediend tot en met 14 oktober 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt). De subsidie is aan te vragen door:
• gemeenten die willen overschakelen op ecologisch beheer van wegbermen;
• agrariërs die willen investeren in verbetering van het leefgebied van de bij op agrarische percelen.

Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
• voor gemeenten is een voorwaarde dat het ecologisch wegbermbeheer ook na de subsidieperiode wordt uitgevoerd;
• voor de agrarisch ondernemers geldt dat het maatregelen betreft die én bijdragen aan het leefgebied van de bij maar ook op termijn bedrijfseconomisch rendabel zijn.

In totaal is 750.000 euro beschikbaar. Voor de volledige omschakeling naar ecologisch wegbermbeheer van gemeentewegen buiten de bebouwde kom is het beschikbare budget € 500.000. Voor de verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen door middel van het verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming is het beschikbare budget € 250.000.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of op werkdagen via (073) 680 8282 tussen 09.00u en 12.00u.

Meerjarenprogramma bijenimpuls
De regeling sluit aan op het Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant 2015-2018. De provincie werkte hierbij samen met onder andere de Brabantse Milieufederatie, Vlinderstichting, ZLTO, Centrum voor Landbouw en Milieu en HAS. Naast kennisdeling ging de samenwerking om vermindering van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en het vergroten van het voedselaanbod.