Uitspraak Raad van State over stikstofbeleid belangrijk voor natuur en duurzame landbouw

juni 1, 2019

Uitspraak Raad van State over stikstofbeleid belangrijk voor natuur en duurzame landbouw

De Raad van State heeft op 29 mei een belangrijke uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door deze uitspraak kunnen vergunningen voor veehouderij, wegen en industrie niet langer worden verstrekt wanneer extra stikstofbelasting kwetsbare natuur kan schaden. De Brabantse Milieufederatie hoopt dat deze uitspraak gaat zorgen voor de omslag die voor de natuur zo hard nodig is.

Natuur- en milieuorganisaties, waaronder de BMF, dringen al jaren aan op een effectieve aanpak van de stikstofproblematiek. De natuur staat sterk onder druk door stikstofoverbelasting, vooral in gebieden met veel veehouderij, zoals Oost- en Zuid-Nederland. Het PAS bood ontwikkelingsruimte voor groei van onder andere de veehouderij, gebaseerd op onzekere en optimistische voorspellingen van toekomstige reductie van stikstof. Met dit systeem werd als het ware een hypotheek op de toekomst genomen en daar zet de Raad van State nu een streep door. In ongeveer driekwart van de Natura 2000-gebieden in Nederland zou volgens het PAS een overbelasting van stikstof blijven bestaan, ook na 2030. In sommige gebieden zelfs zo ernstig dat de instandhouding van gevoelige natuur gevaar loopt.

Als gevolg van de uitspraak kan er nu geen vergunning meer worden verleend als niet op voorhand zeker is dat een activiteit de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet zal aantasten. In de praktijk komt het er min of meer op neer dat nieuwe ontwikkelingen binnen de huidige vergunde emissieruimte moeten blijven (stikstofneutraal). De stikstofproducerende activiteiten die nu vergunningsvrij zijn, of die waarvoor eerder een melding voldoende was, hebben nu alsnog een vergunning nodig. Dat geldt ook voor beweiding en bemesting nabij kwetsbare gebieden.

De uitspraak maakt eens te meer duidelijk dat een fundamentele koerswijziging nodig is, waarbij natuur en economie hand in hand gaan. Zo zal de landbouw “natuurinclusief” moeten worden, gericht op het sluiten van kringlopen op regionale schaal en het bevorderen van biodiversiteit. Met een kleinere veestapel én een goede prijs voor hun product kunnen boeren kwalitatief goed en gezond voedsel produceren, binnen de draagkracht van natuur, landschap en een gezonde leefomgeving. De BMF roept de overheden op om snel werk te maken van een nieuwe aanpak die toekomst biedt voor de natuur en een duurzame landbouw en gaat daarover graag het gesprek aan. Ook voor het nieuwe Brabantse provinciebestuur zal dit prioriteit moeten hebben.

Tags: