Warme sanering varkenshouderij biedt kansen voor Brabant

oktober 12, 2017

Warme sanering varkenshouderij biedt kansen voor Brabant

Het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU erkent volmondig de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in veedichte gebieden en wil die problematiek ook aanpakken. Als concrete maatregel wordt een warme sanering van de varkenshouderij genoemd. Dat biedt kansen voor Brabant, mits dan ook de varkensrechten uit de markt worden gehaald, de stallen worden gesloopt en de locaties een duurzame bestemming krijgen. Anders wordt het probleem niet structureel opgelost, maar hooguit verplaatst.

Positief is dat voor de warme sanering van de varkenshouderij rijksmiddelen worden gereserveerd. Daarmee kan Brabant de transitie naar een duurzame en gezonde veehouderij ondersteunen. Wel lijkt krimp van de veestapel nog altijd een taboe te zijn in het regeerakkoord, terwijl dat een oplossing biedt voor het mestoverschot en de gewenste transitie naar een natuurinclusieve, dier- en milieuvriendelijke veehouderij, gericht op kwaliteit en regionale afzet, dichterbij kan brengen. In plaats daarvan wordt de oplossing in technische maatregelen zoals mestverwerking gezocht, die juist de huidige intensieve veehouderij in stand houden.

Onduidelijk is nog of de door het vorige kabinet aangekondigde Wet veedichte gebieden doorgang vindt, terwijl dat wel een belangrijke voorwaarde is om de problematiek in veedichte gebieden aan te kunnen pakken. Die wet biedt provincies immers de mogelijkheid om te sturen op de omvang van de veestapel. Samen met de al door de provincie Noord-Brabant afgekondigde maatregelen om de ammoniakuitstoot naar beneden te krijgen en de groei van de veestapel te stoppen, ontstaat zo een instrumentarium om veedichte gebieden daadwerkelijk te ontlasten.

Relevante passages uit het regeerakkoord:

  • Het laatste decennium zijn we in Nederland geconfronteerd met de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. Die kunnen en willen we niet negeren. Het kabinet zal met de sector en de betreffende provincies bezien hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. In samenspraak met de provincies (met name Noord Brabant) wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het rijk reserveert hiervoor financiële middelen.
  • Ten opzichte van het emissiepad bij ongewijzigd beleid moeten de broeikasgasemissies uit de landbouw in 2030 met 3,5 Mton afnemen. Het kabinet zal met de sector in gesprek gaan over de invulling hiervan. Daarbij hebben technische maatregelen (mestverwerking, voedselmix, kas als energiebron, etc.) de voorkeur boven volumebeperkende maatregelen.