Water sparen door duurzaam bodembeheer

mei 17, 2016

Water sparen door duurzaam bodembeheer

Het klimaat is aan het veranderen. De atmosfeer warmt op en het weer wordt ‘extremer’. Langere periodes van droogte zullen vaker voorkomen, maar ook meer en heftiger regenbuien. Het voorbereiden van Nederland op die veranderingen wordt samengevat onder de term ‘klimaatadaptatie’.

Het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) is één van de plannen die onderdeel uitmaakt van het beleid op het gebied van ‘klimaatadaptie’. Het DHZ beoogt op de hoger gelegen zandgronden in Nederland zorgvuldiger om te gaan met het gebruik van ‘zoet water’. Voorop staat daarbij dat het water allereerst zo goed mogelijk in het gebied vastgehouden moet worden (‘conserveren’). Als er dan toch nog watertekorten zijn, moet gekeken worden of het water redelijkerwijs kan worden aangevoerd, bijvoorbeeld via rivieren en kanalen of vanuit het grondwater. Lukt dat laatste ook niet (bijvoorbeeld omdat de rivierpeilen te laag zijn, het rivierwater te verontreinigd of de grondwaterstanden te ver zijn gedaald), dan zullen partijen het ‘ermee moeten doen’ (‘accepteren’ of ‘adapteren’).

Uit onderzoek is gebleken dat een gezonde bodem veel meer water kan vasthouden én doorlaten. De hoeveelheid organische stof en het bodemleven spelen daarin een voorname rol. Een gezonde bodem helpt dus zowel bij het ‘conserveren’ van water als bij het ‘accepteren/adapteren’. En gezonde bodem is namelijk veel minder droogtegevoelig.
Veel van de huidige vormen van landbouw zijn echter zo intensief dat de bodem op steeds meer plaatsen uitgeput dreigt te raken. Het bodemleven gaat achteruit en ook het gehalte organisch stof wordt op veel plekken steeds lager. Inzetten op een duurzaam bodembeheer is wat de BMF betreft dan ook letterlijk de basis onder een duurzaam klimaatadaptatiebeleid voor het buitengebied.

Daarom is de BMF ook erg blij met de motie die de fractie Water Natuurlijk heeft ingediend bij het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. In die motie vraagt Water Natuurlijk het dagelijks bestuur van het waterschap te onderzoeken of het waterschap zich actief kan gaan inzetten om het gehalte organisch stof in landbouwgebieden te verhogen en hoe dat dan het beste gedaan zou kunnen worden. De motie is met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen door het algemeen bestuur van De Dommel. Een mijlpaal voor Water Natuurlijk en voor waterschap De Dommel. De BMF hoopt dat ook andere waterschappen zich door dit goede voorbeeld laten inspireren.
Voor de volledige tekst van de motie: klik hier
Voor meer informatie over Water Natuurlijk: klik hier