Waterschappen luiden noodklok over mest in water

oktober 13, 2015

Waterschappen luiden noodklok over mest in water

De drie Brabantse waterschappen hebben de noodklok geluid over de toename van het aantal gevaarlijke stoffen in het water als gevolg van lozing door mestverwerkingsinstallaties. De waterschappen roepen het ministerie van Infrastructuur en Milieu op om landelijke regelgeving te ontwikkelen waarmee de waterkwaliteit beter wordt beschermd.

mestVanwege de intensieve veehouderij heeft Brabant te kampen met een groot mestoverschot. Agrarische bedrijven zijn verplicht om deze overschotten te verwerken en zetten hiervoor mestverwerkingsinstallaties in. Het afvalwater dat vervolgens overblijft wordt echter geloosd in rivieren, beken of riolering. Naast risicovolle stoffen zoals fosfor en stikstof komen hierdoor ook antibiotica en antibioticaresistente bacteriën in het water terecht. Omdat deze stoffen een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid en het milieu, is de toename van het aantal lozingsverzoeken in Brabant een zorgwekkende ontwikkeling.

Ook Provinciale Staten zijn gealarmeerd. GroenLinks Brabant heeft schriftelijke vragen aan het provinciebestuur gesteld over de toenemende probleem van afvalwater uit mestfabrieken. De partij wil weten of de provincie de zorgen van de waterschappen deelt en wat zij daar aan gaat doen.