Zienswijze bestemmingsplan Heeswijkse Aa-beemden

juli 27, 2015

Zienswijze bestemmingsplan Heeswijkse Aa-beemden

Vandaag heeft de Brabantse Milieufederatie mede namens Vereniging Het Groene Hart een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de MER voor het bestemmingsplan Heeswijkse Aa-beemden. Dit bestemmingsplan is er met name op gericht om legalisatie en uitbreiding van het bedrijf van aannemer, sloopbedrijf en Puinbrekerij van de gebroeders Dijkhoff mogelijk te maken. Het is duidelijk dat deze uitbreiding zal leiden tot nog meer hinder en aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt door transportbewegingen, stof, geluid en trillingen. Bovendien tast het bedrijf natuur, landschap en milieu aan.

In de zienswijze vraagt de BMF zich af waarom de ruimtebehoefte van 2,5 voor het bedrijf van de gebroeders Dijkhoff nergens wordt onderbouwd. De huidige ligging van het bedrijf ligt in het beekdal van de Aa, op een locatie in de EHS en groenblauwe mantel, in cultuurhistorisch waardevol gebied en in een beekherstel- en reserveringsgebied voor waterberging. De Heeswijkseweg lijkt dan ook geen geschikte locatie voor een uitbreiding van het bedrijf.

Behalve de schade die de uitbreiding zal aanrichten in het beekdal van de Aa, zijn er nog een aantal andere aspecten waarvoor de BMF aandacht vraagt in de MER, zoals de effecten van het verkeer op de leefomgeving omgeving en de effecten van het plan op natuur en landschap en bodem en watersysteem. Dit geldt ook voor de effecten die het voorgenomen gebruik hebben op de waterkwaliteit. Bovendien verwacht de BMF dat bij de ruimtelijke kwaliteit ook de visuele impact op het landschap wordt meegenomen.
De BMF heeft het college van B&W van gemeente Bernheze dan ook verzocht om de gemaakte opmerkingen en mee te nemen in het plan-MER en tevens te komen met een meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op een optimale ontwikkeling voor natuur en landschap van het Aa-dal, beekherstel, waterberging en een goed woonklimaat.

Tags: