Zienswijze bij ontwerp provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP)

juli 23, 2015

Zienswijze bij ontwerp provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP)

De provincie Noord-Brabant is bezig met het opstellen van een nieuw provinciaal milieu- en waterplan (PMWP). In dat plan staan de provinciale speerpunten voor de komende vijf jaar op het gebied van milieu en water. Ook geeft de provincie in het PMWP aan welke rol zij daarin voor zichzelf ziet.
Het samengaan van het milieu- en waterbeleid in één plan zien wij als een belangrijke stap in de richting van een meer integraal omgevingsbeleid, dat verder gaat dan het behalen van wettelijke normen. Wij vinden het dan ook goed dat de provincie in dit plan inzet op integrale opgaven op het gebied van gezondheid, veiligheid en groene groei en daaraan een hele reeks ambities koppelt.

Het ontwerp-PMWP heeft tot en met afgelopen dinsdag 21 juli ter inzage gelegen. Hoewel we blij zijn met de integrale aanpak en de geformuleerde ambities in het plan, plaatsen wij vanuit onze rol en visie ook een aantal kritische kanttekeningen daarbij. De belangrijkste punten die wij onder de aandacht willen brengen zijn:

  1. Verdroging

Wij vragen de provincie om de bestrijding van de verdroging als topprioriteit te benoemen. Deze zomer is extreem droog, maar klimaatwetenschappers voorspellen dat er vaker van dit soort periodes zullen voorkomen. De aanpak van de verdroging is cruciaal voor het herstel van onze grondwatervoorraden en voor herstel van biodiversiteit en natuur.

  1. Waterkwaliteit

De Europese Unie stelt eisen aan de waterkwaliteit via de Kaderrichtlijn Water. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we die doelen niet halen. Daarom vragen we de provincie een ‘provinciale coördinator waterkwaliteit’ aan te stellen, die moet zorgen voor versnelling in de aanpak van waterkwaliteitsproblemen.

  1. Afvaldumping

Er wordt steeds vaker drugsafval in het buitengebied gedumpt. Wij vragen de provincie om te zorgen voor voldoende toezichthouders, die dit kunnen voorkomen.

  1. People, planet, prosperity

Een duurzaam en economisch gezond Brabant is een groot goed, maar dat mag niet ten koste gaan van mensen en gebieden buiten onze provincie. Wij vragen de provincie daarom de effecten van haar beleid ook te toetsen aan de ‘druk’ die het legt buiten Brabant.

Voor onze uitgebreide zienswijze verwijzen wij u naar de bijlage.

Tags: