Infographic | Nog veel huiswerk voor RES 1.0 van Metropoolregio Eindhoven

Nieuws | Thema: Duurzame energie

april 14, 2021

Nog veel huiswerk voor RES 1.0 van Metropoolregio Eindhoven

De Brabantse Milieufederatie wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de regio Metropoolregio Eindhoven heeft de BMF de conceptversie van de regionale energiestrategie (RES) 1.0 beoordeeld met een 5,7.

De conceptversie RES 1.0 van Metropoolregio Eindhoven is gereed en openbaar gemaakt. De BMF heeft deze concept 1.0-versie de afgelopen periode beoordeeld en om gemeenten te adviseren heeft de natuur- en milieuorganisatie een brief gestuurd aan alle gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven.

Nog steeds onvoldoende

De Brabantse Milieufederatie geeft de conceptversie RES 1.0 van Metropoolregio Eindhoven nog steeds een onvoldoende, namelijk een 5,7, ook al is dit wel een kleine verbetering ten opzichte van de eerdere concept-RES, die een 5,0 scoorde.

Voor een deel wordt de onvoldoende bepaald doordat er nog veel onduidelijk is en nader uitgewerkt moet worden. Zo is de verdeling van de totale opgave van 2 TWh naar zon-op-dak, zon-op-land, en wind-op-land nog niet gemaakt. Ook is de verdeling naar gemeenten nog onbekend. De reden ligt deels in het volgen van een plan milieueffectrapportage (plan m.e.r.) procedure, waarvan de uitkomsten de komende maanden worden meegenomen in de definitieve RES 1.0.

Veel huiswerk

De onvoldoende geldt ook nog steeds voor onze zorgen ten aanzien van natuur- en landschap. Zo ziet de BMF geen duidelijke uitsluiting van waardevolle natuurgebieden en landschappen voor windprojecten. Ook wordt er nog steeds te gemakkelijk gedacht over natuurcompensatie bij het bepalen van windlocaties. Wat de BMF betreft start natuurbescherming bij een locatiekeuze voor windturbines zonder negatieve effecten, en komt natuurcompensatie als allerlaatste optie aan bod, als er echt geen alternatieve locaties meer zijn.

Kortom, er is nog stevig huiswerk te doen.

Tekst gaat verder na de infographic.

Legenda
Groen: Redelijk tot zeer tevreden
Geel: Er is verbetering mogelijk
Rood: Onvoldoende

Beweeg met de muis over de onderwerpen en ontdek waarom er is gekozen voor een bepaalde kleur. Daarnaast geven we aan wat zeker behouden moet worden, maar ook de belangrijkste punten om aan te werken richting de definitieve RES 1.0.

Beoordeling op 12 punten

De Brabantse Milieufederatie is betrokken bij de Regionale Energiestrategieën in Brabant. Daarbij komt ze op voor de belangen van natuur, landschap en milieu. Daarnaast heeft de BMF oog voor burgerparticipatie en energiecoöperaties.

De BMF beoordeelt de verschillende strategieën op 12 punten verdeelt over drie categorieën. De drie belangrijkste thema’s en vragen die horen bij de verschillende categorieën zijn:

  • Energie-opgave
    Is de ambitie voor duurzame elektriciteit en opwek van warmte hoog genoeg? Wordt er voldoende gedaan aan energiebesparing? Wordt in de mix voldoende ingezet op zonne-energie op daken?
  • Zorgvuldig ruimtegebruik
    Worden locaties voor wind- en zonne-energie in het buitengebied zorgvuldig gekozen? Wordt voldoende rekening gehouden met waardevolle natuur- en cultuurhistorische landschappen?
  • Maatschappelijk draagvlak
    Worden inwoners voldoende betrokken bij de RES? Worden lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld? Worden de afspraken van de RES goed geborgd in beleid?

De beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

Van plannen maken naar uitvoering

De verschillende RES-regio’s moeten de plannen vóór 1 juli 2021 indienen bij het Rijk, die deze plannen daarna beoordeelt. De RES Metropoolregio Eindhoven stuurt de conceptversie van de RES 1.0 in, en zal later dit jaar de definitieve RES 1.0 vaststellen. Daarna gaan gemeenten aan de slag om de RES 1.0 te vertalen naar lokaal beleid en energieprojecten. Uiterlijk in 2025 moeten alle vergunningen voor de energieplannen uit de RES 1.0 zijn verleend.