Provincies & natuurclubs: ‘Meer inspanning nodig om natuur te beschermen’

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

april 10, 2020

Provincies & natuurclubs: ‘Meer inspanning nodig om natuur te beschermen’

Foto ter illustratie

DEN BOSCH – Er is meer inspanning nodig om de natuur goed te beschermen. Dat is de gezamenlijke conclusie van natuur- en milieuorganisaties én provincies. Deze week publiceerde de gezamenlijke natuurorganisaties het rapport ‘Decentraal natuurbeleid onder de Wet natuurbescherming’.

Met de huidige inzet van provincies worden natuurdoelen niet gehaald. Dat blijkt uit onderzoek naar de uitvoering van de taken en bevoegdheden die provincies hebben voor het natuur- en landschapsbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Natuur en Milieufederaties samen met Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, SoortenNL en Dierenbescherming.

Het onderzoek geeft een beeld van de natuurambities in provinciale visies en beschrijft de inzet van de provincies op zeven natuurbeleidsthema’s. Er zijn weliswaar goede voorbeelden in Nederland van succesvolle projecten, tegelijkertijd blijft het lastig om met de gezamenlijke inspanningen van provincies en partners de natuurdoelen te halen.

Meer inzet nodig

“Natuurherstel plaatst ons voor een gigantische uitdaging,” zegt Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland. “Dit rapport maakt duidelijk dat er meer inzet nodig is om de natuurdoelen te halen. Maar provincies kunnen dit niet alleen. Ook het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen en het provincies beter mogelijk maken de natuur te herstellen.”

De natuurorganisaties roepen alle provincies op om het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit daadkrachtiger aan te pakken. Het Rijk moet een grote bijdrage leveren door de juiste randvoorwaarden te scheppen, waaronder een meer natuurinclusieve economie en samenleving.

Nederland Natuurpositief

Het rapport bevat waardevolle aanbevelingen volgens de provincies. “Als we willen vasthouden aan de landelijke natuurdoelen, en dat willen we, dan vraagt dat om inzet van alle betrokken actoren,” zegt de Gelderse-gedeputeerde Peter Drenth namens de 12 provincies.

Artikel loopt door onder de foto.

Foto ter illustratie

“Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een natuurinclusievere samenleving. Nederland staat voor grote opgaven. Natuurbescherming, zoveel mogelijk economisch perspectief voor alle sectoren, opbouw na de coronacrisis en forse reductie in stikstofdepositie. Deze opgaven moeten zoveel mogelijk integraal worden opgepakt. Dat vraag om een nieuwe, natuurinclusieve manier van kijken naar ons ruimtegebruik. Daar zijn forse investeringen voor nodig, meer dan we nu al samen doen. Omdat het één niet zonder het ander kan bestaan. En dat vraagt inzet van iedereen.”

De provincies wijzen op de forse extra inzet die diverse provincies, samen met het Rijk, op natuur doen sinds de Provinciale Statenverkiezingen van vorig jaar. Dat heeft het breed gedragen Nederland Natuurpositief opgeleverd, daarnaast zijn de voorbereidingen ingezet voor een breed Programma Natuur. De provincies zien bovendien een grote druk op het gebruik van de publieke ruimte.

Investeren in natuur, juist nu

Het is belangrijk dat provincies en partners blijven investeren in het veerkrachtiger maken van de natuur. De natuur is noodzakelijk voor het menselijke bestaan op aarde. De diversiteit aan soorten dieren, planten en ecosystemen op aarde houden ons klimaat en onze leefomgeving in balans. Daarvoor is een afname van de stikstofdepositie nodig, naast investeringen in natuurherstel.

De provincies en natuurorganisaties merken op dat het onvoldoende is om alleen te investeren in Natura 2000-gebieden. De milieucondities voor de natuur moeten ook verbeteren door maatregelen te nemen buiten Natura 2000-gebieden. Hiervoor is een overheidsbrede en participatieve inzet vanuit de samenleving noodzakelijk.

De provincies en de natuurorganisaties willen nauwer samenwerken; met elkaar, met alle betrokken overheden en het bedrijfsleven. Op dit moment werken natuurorganisaties en provincies al samen in projecten en het delen van kennis. Deze samenwerking wordt verbreed en verdiept, volgens Nederland Natuurpositief.

Onderzoek decentraal natuurbeleid

Het rapport ‘Decentraal natuurbeleid onder de Wet natuurbescherming’ is gebaseerd op geldende wetgeving en openbare beleidsstukken tot vóór het afsluiten van de nieuwe coalitieakkoorden uit 2019. Het onderzoek is uitgevoerd door Legal Advice for Nature en Bureau Ulucus in opdracht van de Natuur en Milieufederaties samen met Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, SoortenNL en Dierenbescherming.

Tags:

Neem contact op

Het laatste nieuws

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws